Опште о представкама

img_0562mala
Одржани округли столови “Институционални интегритет” у Бору и Параћину
23/05/2011
ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Агенција за борбу против корупције је утврдила да узбуњивач Гојко Дедовић из Краљева трпи штетне последице због пријаве корупције
27/03/2014

Опште о представкама

print

Поступање по представкама правних и физичких лица

Представка је облик индивидуалног или колективног обраћања грађана органу јавне власти у којем се изражава неслагање или критика у погледу начина рада или поступања одређеног органа јавне власти.

Правни основ за подношење представке у којој се указује на корупцију у органу јавне власти је Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10 и 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење, 8/15 – одлука УС и 88/19). Надлежност Агенције за борбу против корупције за поступање по представкама предвиђена је одредбама чл. 5. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Закон не дефинише шта се под представком подразумева, али у области из надлежности Агенције представка је сваки потписан поднесак у којем подносилац указује на коруптивне радње у начину рада или поступања органа јавне власти или јавног функционера – државног службеника на положају, којe не морају нужно бити у вези са подносиоцем или услед чега подносилац сматра да су нека његова права повређена или правни интерес.

Грађани свакодневно подносе Агенцији велики број представки. У 2017. години Агенција је образовала 535 предмета по представкама, док је у 2018. години образовала укупно 583 нова предмета. Повећање броја представки указује на веће поверење грађана у институцију.

Одредбама чл. 65. Закона о Агенцији за борбу против корупције изричито је прописано да Агенција не поступа по анонимним представкама, али усвајањем новог Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/19, 88/19) у мају 2019. године на предлог Агенције ова забрана је уклоњена јер су анонимне информације веома важан и прикладан извор сазнања за корупцију.

Праву на подношење представке одговара законом прописана обавеза Агенције да подносиоца представке обавести о исходу поступка по представци.

Понедељак и четвртак су дани када Агенција у времену од 11 до 14 часова телефонским путем грађанима даје информације у вези са подношењем представки и обавештења о поступању Агенције по поднетим представкама.