Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
12/09/2018

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.014-47-00-0159/19-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 05.12.2019. objavljuje akt br. 014-47-00-0159/19-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-47-00-0159/19-07

014-46-00-0121/2019-08

Agencija za borbu protiv korupcije dana 03.12.2019. objavljuje akt br. 014-46-00-0121/2019-08  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-46-00-0121/2019-08

014-111-00-0005/19-09

Agencija za borbu protiv korupcije dana 02.12.2019. objavljuje akt br. 014-111-00-0005/19-09 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0005/19-09

014-037-00-0202/19-09

Agencija za borbu protiv korupcije dana 28.11.2019. objavljuje akt br. 014-037-00-0202/19-09 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-037-00-0202/19-09

014-111-00-0011/19-09/1-1

Agencija za borbu protiv korupcije dana 20.11.2019. objavljuje akt br. 014-111-00-0011/19-09/1-1  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-111-00-0011/19-09/1-1

014-07-00-0733/18-11

Agencija za borbu protiv korupcije dana 25.10.2019. objavljuje akt br. 014-07-00-0733/18-11  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-07-00-0733/18-11