Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
12/09/2018

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.014-020-00-0064/19-11

Agencija za borbu protiv korupcije dana 16.01.2020. objavljuje akt br. 014-020-00-0064/19-11  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-020-00-0064/19-11

014-020-00-0064/19-11

Agencija za borbu protiv korupcije dana 16.01.2020. objavljuje akt br. 014-020-00-0064/19-11  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-020-00-0064/19-11

037-00-0196/19-01

Agencija za borbu protiv korupcije dana 08.01.2020. objavljuje akt br. 037-00-0196/19-01 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 037-00-0196/19-01

037-00-0260/18-05

Agencija za borbu protiv korupcije dana 08.01.2020. objavljuje akt br. 037-00-0260/18-05 jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 037-00-0260/18-05