Predstavnici Agencije na zasedanju UN Radne grupe za prevenciju korupcije
06/09/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
12/09/2018

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.014-021-06-0006/19-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 12. marta 2020. objavljuje akt br. 014-021-06-0006/19-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-021-06-0006/19-07

014-021-06-0223/17-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 12. marta 2020. objavljuje akt br. 014-021-06-0223/17-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-021-06-0223/17-07

014-021-06-0029/18-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 12. marta 2020. objavljuje akt br. 014-021-06-0029/18-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-021-06-0029/18-07

014-47-00-0316/18-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 12. marta 2020. objavljuje akt br. 014-47-00-0316/18-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-47-00-0316/18-07

014-47-00-0226/18-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 28. februara 2020. objavljuje akt br. 014-47-00-0226/18-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-47-00-0226/18-07

014-021-06-00238/2013-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 28. februara 2020. objavljuje akt br. 014-021-06-00238/2013-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-021-06-00238/2013-07

014-021-06-0109/17-07

Agencija za borbu protiv korupcije dana 28. februara 2020. objavljuje akt br. 014-021-06-0109/17-07  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 14-021-06-0109/17-07

014-47-00-0120/18-17

Agencija za borbu protiv korupcije dana 7. februara 2020. objavljuje akt br. 014-47-00-0120/18-17  jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument br. 014-47-00-0120/18-17