Odsek za istraživanje i analitičke poslove

U Odseku za istraživanje i analitičke poslove obavljaju se sledeći poslovi: izrada analize kategorija funkcionera na osnovu koje se izrađuje predlog godišnjeg plana provere podataka iz Izveštaja; izrada analiza dokumenata i informacija dostavljenih od drugih državnih organa i drugih pravnih lica na osnovu kojih se proverava tačnost i potpunost podataka iz Izveštaja; izrada analiza pojava vezanih za korupciju u vezi sa prijavljivanjem imovine i prihoda funkcionera, javnim nabavkama i poklonima, na osnovu podataka iz evidencija Sektora; izrada analiza primljenih predstavki; izrada analiza pojava vezanih za korupciju u vezi sa primljenim predstavkama; izrada analiza odluka u vezi sa ishodima postupaka iniciranih od strane Sektora; izrada izveštaja o radu Sektora.