Одсек за истраживање и аналитичке послове

У Одсеку за истраживање и аналитичке послове обављају се следећи послови: израда анализе категорија функционера на основу које се израђује предлог годишњег плана провере података из Извештаја; израда анализа докумената и информација достављених од других државних органа и других правних лица на основу којих се проверава тачност и потпуност података из Извештаја; израда анализа појава везаних за корупцију у вези са пријављивањем имовине и прихода функционера, јавним набавкама и поклонима, на основу података из евиденција Сектора; израда анализа примљених представки; израда анализа појава везаних за корупцију у вези са примљеним представкама; израда анализа одлука у вези са исходима поступака иницираних од стране Сектора; израда извештаја о раду Сектора.