Odgovor Republičke direkcije o državnim stanovima i njihovim korisnicima

Obrenovac – Izbori za odbornike
22/06/2012
Opovo – Izbori za odbornike
22/06/2012

Odgovor Republičke direkcije o državnim stanovima i njihovim korisnicima

print

Agencija za borbu protiv korupcije tražila je 5. decembra 2012. godine od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije informacije o tome koliko država ima stanova, ko ih i po kom osnovu koristi kao i kopije ugovora o zakupu za izabrana i postavljena lica. Direkcija je 19. decembra poslala odgovor u kome se, između ostalog, navodi da ne raspolaže podacima ko trenutno koristi i po kom osnovu stanove u svojini Republike Srbije.

Sektor za evidenciju i poslove uknjižbe ove Direkcije, koji obavlja poslove koji se odnose, između ostalog, na prikupljanje, popis i obradu podataka o svim nepokretnostima u državnoj svojini koji su predmet evidencije, je utvrdio da je „na dan 17.12.2012. godine, u jedinstvenoj evidenciji državne imovine evidentirano ukupno 4.668 korisnika sredstava u državnoj svojini i 16.425 jedinica stanova“. Agenciji je dostavljen izvod Pregleda nepokretnosti Republike Srbije po kriterijumu: stan (prva i poslednja strana, uz napomenu da se na zahtev Agencije može dostaviti detaljan pregled evidentiranih stanova). U izvodu ovog Pregleda, na poslednjoj strani, navedeno je da je ukupna površina stanova u svojini Republike Srbije 750 ha 82 ari 41 kvm i da je revalorizovana knjigovodstvena vrednost 19.795.739.295,72. U odgovoru Direkcije dalje se kaže da u navedenoj evidenciji nema podataka o tome ko je faktički korisnik, odnosno zakupac stanova i da u formiranju navedene evidencije aktivno učestvuju korisnici sredstava u državnoj svojini, dostavljanjem podataka iz svojih evidencija koje su po zakonu dužni da vode.

U dopisu Agenciji navedeno je da se u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih i postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini stambene potrebe mogu rešavati na jedan od dva načina: 1) davanjem stanova u zakup na određeno vreme i 2) davanjem stanova za službene potrebe. Ugovor o zakupu stana zaključuje se između korisnika sredstava u državnoj svojini i zaposlenog lica kome je stan dat na korišćenje, dok se službeni stanovi daju na korišćenje zaposlenim, izabranim i postavljenim licima dok vrše službenu dužnost na osnovu odluka Vladine Komisije za stambena pitanja i raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija, koja u skladu sa tim odlukama zaključuje ugovor o korišćenju službenog stana.

Imajući u vidu odgovor Republičke direkcije za imovinu, Agencija za borbu protiv korupcije tražiće od Komisije za stambena pitanja i raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade: informacije o službenim stanovima datim na korišćenje zaposlenim, izabranim i postavljenim licima kao i dostavljanje odluka i ugovora o korišćenju službenih stanova zaključenih sa izabranim i postavljenim licima. Po dobijanju traženih podataka, Agencija će razmotriti koji je najefikasniji način da pribavi podatke o tome ko trenutno koristi stanove u državnoj svojini po osnovu ugovora o zakupu zaključenih sa korisnicima sredstava u državnoj svojini.