Одељење за поступање по представкама

У Одељењу за поступање по представкама обављају се следећи послови: пријем и процена представки правних и физичких лица; вођење евиденције примљених представки; поступање по представкама правних и физичких лица; пружање правне помоћи из делокруга Одељења; израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Одељења; вођење евиденције поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења; идентификовање проблема који доводе до корупције у јавном сектору; учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења; припрема за израду извештаја о раду Сектора; други послови из делокруга Одељења.