Nataša Božić,  v.d. šefice Kancelarije direktora Agencije

Nataša Božić, rođena je 1976. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i X beogradsku gimnaziju.  Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2008. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a u periodu od 2006. do 2010. godine obavljala je                     poslove pomoćnika  rukovodioca poslovne jedinice za opšte poslove u Radio televiziji Srbije (RTS)

U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od 2010. godine na poslovima višeg savetnika u Sektoru za Prevenciju,    Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i Sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po  predstavkama kao i poslovima rukovodioca Grupe za kadrovske poslove.

Tokom radnog angažovanja u Agenciji pohađala je više programa stručnog usavršavanja među kojima i Zimsku školu  o borbi protiv korupcije administrativnim merama i razvoju novih antikoruptivnih politika, u organizaciji  Univerziteta u Peruđi i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije. Učestvovala je i na  relavantnim studijskim programima na temu unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru u okviru ciklusa obuka  Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije o rukovođenju u oblasti bezbednosti i vladavine prava, kao i  antikorupcijskog sistema u Republici Italiji u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“.

______________________________________________________________________________________________________

Verka Atanasković, pomoćnica direktora u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa

Verka Atanasković rođena je u Valjevu. Osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987, dok je pravosudni ispit položila 1992. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a počev od 1993. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije radila je kao advokat. U Agenciji radi od 01.07.2010. godine, na poslovima rešavanja sukoba interesa, u kom periodu je, do izbora za v. d. direktora Agencije, obavljala poslove samostalnog savetnika, višeg savetnika i načelnika Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa, sve do kraja 2016. godine, kada je stupila na funkciju pomoćnika direktora Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Kao ovlašćeni predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije uspešno je zastupala Agenciju u sporovima pred nadležnim sudovima.
Učestvovala je kao predavač na većem broju seminara iz oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije u dva navrata: od 27.01.2017. godine do 06.09.2017. godine i od 13.11.2017. godine do 23.01.2018. godine.

_________________________________________________________________________________________________________

Marijana Obradović, pomoćnica direktora u Sektoru za prevenciju

Marijana_ObradovicOdgovorna je za rukovođenje i organizaciju rada na programima koji se realizuju u okviru odseka i odeljenja sektora za prevenciju: sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, izrada i praćenje sprovođenja planova integriteta, pripremanje i sprovođenje obuke o sprečavanju korupcije, saradnja sa civilnim društvom na prevenciji korupcije.

Pre nego što je započela sa radom u Agenciji za borbu protiv korupcije, radila je kao direktor kancelarije The Public Interest Law Institute u Srbiji, odgovorna za upravljanje i realizaciju programa: reforma pravnog obrazovanja, reforma sistema pravne pomoći, uvođenje pro bono prakse za advokate i izgradnja i razvijanje kapaciteta nevladinih organizacija u cilju zaštite javnog interesa.

Kao pravni savetnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, učestvovala je u planiranju i realizaciji mnogih projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Koautor je studije „Alternative zatvorskim kaznama“, koautor i autor je nekoliko izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Karijeru je započela kao advokatski pripravnik i advokat u Beogradu. Formalno obrazovanje je stekla na Pravnom fakultetu u Beogradu.


Milica Božanić, pomoćnica direktora u Sektoru za međunarodnu saradnju

Milica Bozanic-webDiplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. godine i uže se specijalizovala na postdiplomskim studijama iz međunarodnih ugovora u privredi. Pravosudni ispit je položila 2001. godine.

Karijeru je 1998. godine započela kao advokatski pripravnik. 2001. godine je radila kao rukovodilac za programe integracije u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije gde je učestvovala u planiranju i realizaciji mnogobrojnih međunarodnih i regionalnih projekata koji se tiču povraćaja imovine i programa integracije.

Od 2002. do 2010. godine je radila kao viši pravni savetnik u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS-u) u Odeljenju za vladavinu prava i ljudska prava na programima podrške vladinim institucijama i Narodnoj Skupštini RS u oblasti reforme pravosuđa i zakonodavnim reformama u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima. Ko-autor je Izveštaja o reformi pravosuđa 2000-2005. godine.

Od marta 2010. godine do danas radi rukovodi Sektorom za međunarodnu saradnju u čijem se sastavu nalazi Grupa za međunarodnu saradnju i Grupa za projekte. Odgovorna je za praćenje međunarodnih propisa i standarda u oblasti borbe protiv korupcije, za saradnju sa Savetom Evrope- Grupom država za borbu protiv korupcije (GREKO), Kancelarijom Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal – Konferencijom država članica UN Konvencije protiv korupcije, Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj – Mrežom za borbu protiv korupcije (OECD), Evropskim partnerima za borbu protiv korupcije, kao i drugim međunarodnim organizacijama, mrežama i institucijama u oblasti borbe protiv korupcije.

Stručno se usavršavala na mnogobrojnim programima, a završila je i „Management and Leadership“ specijalizovani program iz oblasti borbe protiv korupcije u okviru Međunarodnog centra za parlamentarne studije u Velikoj Britaniji. Kao stipendista američke vlade završila program „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ u Los Anđelesu.


Katarina Pavičić, v.d. pomoćnice direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

Katarina Pavičić rođena je 1974. godine u Beogradu. Karijeru je započela 1995. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova sve do 2018. godine, odnosno do postavljenja za vršioca dužnosti pomoćnice direktora u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Poslednjih deset godina bila je na rukovodećim pozicijama u Sektoru za materijalno finansijske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova i to na poslovima finansija, računovodstva, budžeta i nabavki. Karijerno je napredovala od šefa odseka za budžetsko računovodstvo, pomoćnika načelnika Uprave za zajedničke poslove za materijalno finansijske poslove do načelnika Odeljenja za finansijsko računovodstvene poslove i budžet.

Diplomirani je ekonomista i završila je specijalizovani program iz oblasti računovodstva i finansija u javnom sektoru, CIPFA International – Public Financial Management.


Jovan Božović, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru kontrole imovine i prihoda funkcionera i postupanja po predstavkama

_________________________________________________________________________________________________________

Radojko Srbljanović, načelnik Odeljenja za opšte poslove