Katarina Pavičić, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

Katarina Pavičić rođena je 1974. godine u Beogradu. Karijeru je započela 1995. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je radila do 2018. godine, odnosno do postavljenja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Poslednjih deset godina bila je na rukovodećim pozicijama u Sektoru za materijalno finansijske poslove Ministarstva unutrašnjih poslova i to na poslovima finansija, računovodstva, budžeta i nabavki. Karijerno je napredovala od šefa odseka za budžetsko računovodstvo, pomoćnika načelnika Uprave za zajedničke poslove za materijalno finansijske poslove do načelnika Odeljenja za finansijsko računovodstvene poslove i budžet.

Diplomirani je ekonomista. Završila je specijalizovani program iz oblasti računovodstva i finansija u javnom sektoru, CIPFA International – Public Financial Management

____________________________________________________________________________________

Nataša Božić,  pomoćnik direktora u Sektoru za proveru imovine

Nataša Božić, rođena je 1976. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Desetu beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2008. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a u periodu od 2006. do 2010. godine obavljala je poslove pomoćnika rukovodioca poslovne jedinice za opšte poslove u Radio televiziji Srbije (RTS).

U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od 2010. godine na poslovima višeg savetnika u Sektoru za prevenciju, Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i Sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, kao i na poslovima rukovodioca Grupe za kadrovske poslove.

Tokom radnog angažovanja u Agenciji pohađala je više programa stručnog usavršavanja među kojima i Zimsku školu o borbi protiv korupcije administrativnim merama i razvoju novih antikoruptivnih politika, u organizaciji Univerziteta u Peruđi i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije. Učestvovala je i na relavantnim studijskim programima na temu unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru u okviru ciklusa obuka Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije o rukovođenju u oblasti bezbednosti i vladavine prava, kao i antikorupcijskog sistema u Republici Italiji u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“.

____________________________________________________________________________________

Verka Atanasković, pomoćnik direktora u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja

Verka Atanasković rođena je u Valjevu. Osnovnu školu i Trinaestu beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987, dok je pravosudni ispit položila 1992. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a počev od 1993. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije radila je kao advokat. U Agenciji radi od 1. jula 2010. godine, na poslovima rešavanja sukoba interesa, u kom periodu je, do izbora za v. d. direktora Agencije, obavljala poslove samostalnog savetnika, višeg savetnika i načelnika Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa, sve do kraja 2016. godine, kada je stupila na funkciju pomoćnika direktora Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Kao ovlašćeni predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije uspešno je zastupala Agenciju u sporovima pred nadležnim sudovima.
Učestvovala je kao predavač na većem broju seminara iz oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije u dva navrata: od 27. januara 2017. godine do 6. septembra 2017. godine i od 13. novembra 2017. godine do 23. januara 2018. godine.

__________________________________________________________________________________

Marijana Obradović,  pomoćnik direktora u Sektoru za prevenciju i jačanje integriteta

Marijana_ObradovicOdgovorna je za rukovođenje i organizaciju rada na programima koji se realizuju u okviru odseka i odeljenja sektora za prevenciju: sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, izrada i praćenje sprovođenja planova integriteta, pripremanje i sprovođenje obuke o sprečavanju korupcije.

Pre nego što je započela sa radom u Agenciji za borbu protiv korupcije, radila je kao direktor kancelarije The Public Interest Law Institute u Srbiji, odgovorna za upravljanje i realizaciju programa: reforma pravnog obrazovanja, reforma sistema pravne pomoći, uvođenje pro bono prakse za advokate i izgradnja i razvijanje kapaciteta nevladinih organizacija u cilju zaštite javnog interesa.

Kao pravni savetnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, učestvovala je u planiranju i realizaciji mnogih projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Koautor je studije „Alternative zatvorskim kaznama“, koautor i autor je nekoliko izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Karijeru je započela kao advokatski pripravnik i advokat u Beogradu. Formalno obrazovanje je stekla na Pravnom fakultetu u Beogradu

____________________________________________________________________________________

Maja Petrović, pomoćnik direktora u Sektoru za saradnju sa medijima i civilnim društvom

Odgovorna za rukovođenje i unapređenje komunikacije i saradnje sa medijima kao i stvaranje održivog partnerstva sa organizacijama civilnog društva.

Diplomirala na Privredno pravnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Novinarsko iskustvo sticala u lokalnim medijskim kućama (Studentska radio-televizija, Pan-radio, Radio Sajam, Novosadska televizija „NS+) kao novinar i voditelj. Interesovanja za oblast marketinga i odnosa sa javnošću je sticala radeći u Privrednoj banci i Vojvođanskoj banci u Novom Sadu gde je saradnju i kontakte sa medijima vodila kao primarno zaduženje. Od decembra 2004. godine je zaposlena u Skupštini Vojvodine na poslovima šefa Protokola u okviru kojih se primarno bavila organizacijom skupštinskih zasedanja, radom sa poslanicima, organizacijom društvenih skupova i događaja, pri čemu je saradnja sa visokim državnim zvaničnicima, stranim diplomatskim predstavnicima i medijima bila od najveće važnosti poput aktivnog učešća u organizaciji i realizaciji 16. Samita zemalja centralne Evrope u junu 2009. godine.

Za člana Programskog saveta Radio-televizije Vojvodine izabrana je 2015. godine na funkciju potpredsednika a kasnije i predsednika. Kao predsednik Programskog saveta pokrajinskog javnog servisa sarađivala je sa predstavnicima civilnog sektora i učešćem u debatama tokom 2018. godine podržala projekat „Uticaj građana na javno informisanje“.

Tokom rada u Skupštini Vojvodine pohađala je više stručnih edukacija namenjenih usavršavanju državnih službenika i unapređenju interne i eksterne komunikacije u jedinicama lokalne samouprave. Starala se o ispunjavanju zakonskih obaveza ove institucije prema Agenciji i aktivno učestvovala u izradi skupštinskog Plana integriteta. Zaposlena u Agenciji od 16. decembra 2019. godine.

____________________________________________________________________________________

Tamara Mišić, pomoćnik direktora u Sektoru za registre i evidencije

Rođena je u Bečeju 1984. godine. Diplomirala je na međunarodnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na istom fakultetu stekla je zvanje master prava 2011. godine na trgovinskopravnom modulu. Pravosudni ispit položila je juna 2010. godine.

Radno iskustvo sticala je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, gde je, kao volonter, radila na poslovima sudijskog pripravnika od 2008. do 2010. godine i u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, na poslovima sudijskog pomoćnika od 2010. do kraja 2013. godine, a na istim poslovima radila je i u Drugom osnovnom sudu u Beogradu od početka 2014. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Počev od 10. aprila 2014. godine zasnovala je radni odnos na neodređeno vreme u Agenciji za borbu protiv korupcije, gde je do postavljenja na položaj v.d. pomoćnika direktora obavljala poslove samostalnog savetnika u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i višeg savetnika – šefa Odseka za kontrolu prenosa upravljačkih prava u istom sektoru.

Pohađala je seminar “Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i privrednog kriminala”, u organizaciji Ministarstva pravde SAD, Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu, OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, Radionicu o strateškom planiranju i indikatorima učinka, u organizaciji USAID-a u okviru projekta “Inicijativa za odgovornu vlast” i obuku za predavače (Trening za trenere) u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, a stručno se usavršavala i na različitim stručnim programima vezanim za kvalitet, tumačenje i primenu propisa, javni nastup i veštinu prezentacije.

Kao predstavnik Sektora za rešavanje sukoba interesa bila je predavač na obukama za funkcionere, koje su organizovane od strane Agencije, kao i na obukama organizovanim u okviru Projekta Prevencija i borba protiv korupcije pod nazivom „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“.

Od 14. januara 2019. godine, nalazi se na položaju pomoćnika direktora Agencije u Sektoru za registre i evidencije.

_____________________________________________________________________________________

Jovan Božović, pomoćnik direktora u Sektoru za pravne poslove

____________________________________________________________________________________

Ivana Cvetković, pomoćnik direktora u Sektoru za spoljne poslove i strateški razvoj

  Ivana Cvetković rođena je 1982. godine u Sarajevu.

Formalno obrazovanje stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, sa prosečnom ocenom 9.08 i odbranila završni rad na predmetu Diplomatija i diplomatska istorija. Dvogodišnje postdiplomske međunarodne studije takođe je završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.89 i odbranila završni rad na predmetu Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije. Završila je i Glavni program naprednih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole.

U Agenciji za borbu protiv korupcije zaposlena je od 2011. godine, gde je pre postavljenja za pomoćnika direktora radila na poslovima rukovođenja Grupom za međunarodne projekte i Grupom za evropske integracije. Pre nego što je započela sa radom u Agenciji, radila je u dnevnom listu Danas i Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost.

Kao stipendista Fonda “Dr Zoran Đinđić”, pohađala je program stažiranja u Političkoj akademiji Austrijske narodne partije u Austriji, a kao stipendista Evropskog fonda za Balkan program stažiranja u Centralnoj antikorupcijskoj instituciji grada Štutgarta u Nemačkoj. U okviru Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” stažirala je i u Nacionalnoj agenciji za borbu protiv korupcije Italije. Kao stipendista Vlade SAD, u 2019. godini pohađala je i Globalni program liderstva u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Stručno se usavršavala na više od 30 specijalizovanih programa u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, međunarodne saradnje, evropskih integracija, upravljanja projektnim ciklusom, analitike, strateškog planiranja, rukovođenja i upravljanja.

Govori engleski, nemački i italijanski jezik.

________________________________________________________________________________

Ivan Vasiljević, pomoćnik direktora u Sektoru za opšte poslove

Odgovoran je za materijalno finansijske poslove, ekonomsku analitiku, javne nabavke, rad pisarnice i funkcionisanje IT službe.

U Agenciji radi od 5. decembra 2019. godine, a pre toga u Službi za informacione tehnologije Službenog glasnika.

Zvanje diplomirani ekonomista stekao je na Fakultetu za preduzetnički biznis Univerziteta Union u Beogradu.
Govori engleski jezik.

Rođen je u Smederevu 1967. godine, oženjen i otac troje dece.

________________________________________________________________________________

Predrag Knežević, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za istraživanje i analitiku

Predrag Knežević je rođen 1980. godine u Beogradu.

Diplomirani je pravnik.

Završio je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije – Osnovni program obuke.

Profesionalnu karijeru započeo je u nevladinoj organizaciji Transparentnost Srbija, gde je radio na poslovima pravnog savetnika – rukovodioca grupe u Antikorupcijskom pravnom savetovalištu, i na poslovima prikupljanja podataka i analize rada pravosudnih organa, praćenja finansiranja redovnog rada političkih stranaka i istraživanja javnosti rada Vlade Republike Srbije.

U Agenciji za borbu protiv korupcije je u zvanjima savetnika, samostalnog savetnika, višeg savetnika, i kao rukovodilac grupe, tokom proteklih pet i po godina obavljao poslove u Sektoru za prevenciju, Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti, Sektoru za istraživanje i analitiku i Sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera.

Pohađao je više seminara, radionica i obuka iz oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, među kojima: “Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i privrednog kriminala” (u organizaciji Ministarstva pravde SAD, Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu, Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije), radionicu o strateškom planiranju i indikatorima učinka (u okviru projekta “Inicijativa za odgovornu vlast” USAID-a), obuku o integritetu državnih službenika (Hag – Brisel, u organizaciji Haške akademije, Pravnog fakulteta u Lajdenu i Helsinškog komiteta), radionicu “Stakeholder engagement and guidance in political finance oversight“ (Prag, u okviru Programa za regionalne izbore i jačanja političkih procesa – REAPPS, uz podršku USAID-a).

Držao je predavanja o kontroli finansiranja političkih aktivnosti u okviru obuke Ustavno uređenje Republike Srbije u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, kao i predavanje „Iskustvo iz Srbije – Primena IT u borbi protiv korupcije“ u Viljnusu (Litvanija) i kao predavač učestvovao u mnogim drugim obukama u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski jezik.