Verka Atanasković, pomoćnica direktora u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa

Verka Atanasković rođena je u Valjevu. Osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987, dok je pravosudni ispit položila 1992. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a počev od 1993. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije radila je kao advokat. U Agenciji radi od 01.07.2010. godine, na poslovima rešavanja sukoba interesa, u kom periodu je, do izbora za v. d. direktora Agencije, obavljala poslove samostalnog savetnika, višeg savetnika i načelnika Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa, sve do kraja 2016. godine, kada je stupila na funkciju pomoćnika direktora Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Kao ovlašćeni predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije uspešno je zastupala Agenciju u sporovima pred nadležnim sudovima.
Učestvovala je kao predavač na većem broju seminara iz oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije u dva navrata: od 27.01.2017. godine do 06.09.2017. godine i od 13.11.2017. godine do 23.01.2018. godine.


Dragomir Trninić, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu imovine i prihoda

Rođen 1967. godine. Od 1991. godine radio u MUP Republike Srbije, PU Beograd u: Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta – zamenik Načelnika Odeljenja; Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala – Šef odseka za borbu protiv korupcije; Odeljenje za suzbijanje finansijskog kriminala – Načelnik Odeljenja. Od 2012. radi u Agenciji za borbu protiv korupcije u Sektoru za operativne poslove.

Na više seminara bio predavač s temama vezanim za borbu protiv korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala i istragama krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma.

U Sektoru za operativne poslove rukovodi i organizuje rad, planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica, obezbeđuje da se sve aktivnosti u sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti i nedostatke koji se pojave u radu. Rukovodi registrima i drugim evidencijama, obavlja poslove koji se odnose na pravne, ekonomske, organizacione i tehničko-tehnološke mere i postupke radi blagovremene zaštite podataka i isprava iz registara i evidencija; obavlja najsloženije poslove u vezi sa utvrđivanjem povreda Zakona iz delokruga sektora. Održava nivo redovne saradnje sa državnim i drugim organima u vezi sa poslovima iz delokruga sektora.

Završio Pravni fakultet u Nišu, Defektološki fakultet i Višu školu unutrašnjih poslova u Beogradu.


Marijana Obradović, pomoćnica direktora u Sektoru za prevenciju

Marijana_ObradovicOdgovorna je za rukovođenje i organizaciju rada na programima koji se realizuju u okviru odseka i odeljenja sektora za prevenciju: sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, izrada i praćenje sprovođenja planova integriteta, pripremanje i sprovođenje obuke o sprečavanju korupcije, saradnja sa civilnim društvom na prevenciji korupcije.

Pre nego što je započela sa radom u Agenciji za borbu protiv korupcije, radila je kao direktor kancelarije The Public Interest Law Institute u Srbiji, odgovorna za upravljanje i realizaciju programa: reforma pravnog obrazovanja, reforma sistema pravne pomoći, uvođenje pro bono prakse za advokate i izgradnja i razvijanje kapaciteta nevladinih organizacija u cilju zaštite javnog interesa.

Kao pravni savetnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, učestvovala je u planiranju i realizaciji mnogih projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Koautor je studije „Alternative zatvorskim kaznama“, koautor i autor je nekoliko izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Karijeru je započela kao advokatski pripravnik i advokat u Beogradu. Formalno obrazovanje je stekla na Pravnom fakultetu u Beogradu.


Milica Božanić, pomoćnica direktora u Sektoru za međunarodnu saradnju

Milica Bozanic-webDiplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. godine i uže se specijalizovala na postdiplomskim studijama iz međunarodnih ugovora u privredi. Pravosudni ispit je položila 2001. godine.

Karijeru je 1998. godine započela kao advokatski pripravnik. 2001. godine je radila kao rukovodilac za programe integracije u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije gde je učestvovala u planiranju i realizaciji mnogobrojnih međunarodnih i regionalnih projekata koji se tiču povraćaja imovine i programa integracije.

Od 2002. do 2010. godine je radila kao viši pravni savetnik u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS-u) u Odeljenju za vladavinu prava i ljudska prava na programima podrške vladinim institucijama i Narodnoj Skupštini RS u oblasti reforme pravosuđa i zakonodavnim reformama u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima. Ko-autor je Izveštaja o reformi pravosuđa 2000-2005. godine.

Od marta 2010. godine do danas radi rukovodi Sektorom za međunarodnu saradnju u čijem se sastavu nalazi Grupa za međunarodnu saradnju i Grupa za projekte. Odgovorna je za praćenje međunarodnih propisa i standarda u oblasti borbe protiv korupcije, za saradnju sa Savetom Evrope- Grupom država za borbu protiv korupcije (GREKO), Kancelarijom Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal – Konferencijom država članica UN Konvencije protiv korupcije, Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj – Mrežom za borbu protiv korupcije (OECD), Evropskim partnerima za borbu protiv korupcije, kao i drugim međunarodnim organizacijama, mrežama i institucijama u oblasti borbe protiv korupcije.

Stručno se usavršavala na mnogobrojnim programima, a završila je i „Management and Leadership“ specijalizovani program iz oblasti borbe protiv korupcije u okviru Međunarodnog centra za parlamentarne studije u Velikoj Britaniji. Kao stipendista američke vlade završila program „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ u Los Anđelesu.


Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

Rođena je 1975. godine u Smederevu. Diplomirala je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu, a sertifikat revizora stekla je 2013. godine.

Tokom profesionalne karijere radila je u privredi na različitim pozicijama u oblasti finansija i računovodstva, kontrole kvaliteta, organizacionog razvoja, ljudskih resursa. Pripravnički staž završila je u Privrednoj komori Srbije, gde je kasnije obavljala poslove šefa kabineta predsednika i direktora predstavništava PKS u Briselu, Belgija. U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od marta 2010. godine. Odgovorna je za rukovođenje Sektorom i blagovremeno i efikasno ispunjavanje ciljeva Sektora, nadzire i usmerava rad zaposlenih u ekonomskim, pravnim i analitičkim poslovima, stara se o unapređenju tehničkih i administrativnih kapacitete Sektora.

Stručno se usavršavala u različitim institucijama u zemlji i inostranstvu (Ministarstvo finansija RS, US Institute of Peace, FIIAPP/Universidad San Pablo – CEU, Ecorys Academy, PWC) u oblasti kontrole kvaliteta, finansija i računovodstva, menadžmenta javnih finansija, forenzičke revizije, pregovaranja u EU, projektnog menadžmenta.

Govori engleski i francuski jezik i služi se italijanskim.

Udata je i ima dvoje dece.


Milan Prebiračević, načelnik Odeljenja za opšte poslove

U sek_MG_0043toru za opšte poslove obavljaju se materijalno-finansijski, kadrovski i informatički poslovi, kao i ostali poslovi koji su od opšteg značaja za rad svih organizacionih jedinica Agencije.

Godinu dana je radio kao finansijski savetnik u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Od 2000. do 2006. godine radio u Ministarstvu finansija na poslovima projektovanja zarada za zaposlene u državnoj upravi i javnim službama i planiranja republičkog budžeta u delu koji se odnosi na zarade.

Dve godine je radio u Upravi za sprečavanje pranja novca na poslovima praćenja sumnjivih bankarskih transakcija.

Obavljao je poslove izrada finansijskih analiza sprovođenja reformi u pravosuđu i analize uticaja primene zakona, na Projektu reforme pravosudnog sistema Republike Srbije.

Ekonomski fakultet završio 2000. godine u Beogradu.


Dejan Damnjanović,  šef Kancelarije direktora Agencije

 U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od osnivanja, prvo kao savetnik u Odeljenju za registre, potom na mestu načelnika Odeljenja za registre i od 2012. obavlja dužnost Šefa Kancelarije direktora.

Profesionalnu karijeru započeo kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji Miloša Tešića u Beogradu. Od 1998. – 2008. sa porodicom boravio i radio u SAD gde je stekao široko administrativno iskustvo upravnih, nadležnih i pravnih veština radeći u više privatnih kompanija, među kojima i u advokatskoj kancelariji „Douglas Jovanović“, Pompano Bič na Floridi.

Tokom poslednjih osam godina pohađao više programa stručnog usavršavanja i seminara: Kurs u „The Hague Academy for Local Governance“ na temu „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije“ u Hagu; obuku „PWC’s Academy“ za jačanje liderskih veština u javnoj upravi; u Kijevu kao panelista učestvovao na Okruglom stolu koji je UNDP organizovao na temu transparentnosti i integriteta u Ukrajini; u organizaciji „USAID-JRGA“, završio program “ Menadžment i strateško planiranje“; seminar u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima “Program za rukovodioce”; završna konferencija EACT, na Brdu kod Kranja, na temu “Iskustvo u vezi sa uzbunjivačima sa gledišta istrage”; seminar EPAC/EACN u Ljubljani – Unapređenje informacionih tehnologija (najnovija dostignuća za potrebe razmene podataka); Internacionalni sastanak „STAR-UNDOC“ istražitelja korupcije u organizaciji Svetske banke u Vašingtonu; sertifikovani trening na temu “Borba protiv korupcije u javnoj administraciji” u organizaciji RESPA u Danilovgradu; seminar na temu “Zaštita tajnih podataka” u organizaciji Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka u organizaciji SUK-a.

Rođen 1964. u Kruševcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Završio Pravni fakultet na Beogradskom Univerzitetu. Oženjen, otac dvoje dece.