Nataša Božić,  v.d. šefa Kancelarije direktora Agencije

Nataša Božić, rođena je 1976. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Desetu beogradsku gimnaziju.  Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2008. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a u periodu od 2006. do 2010. godine obavljala je                     poslove pomoćnika  rukovodioca poslovne jedinice za opšte poslove u Radio televiziji Srbije (RTS).

U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od 2010. godine na poslovima višeg savetnika u Sektoru za prevenciju,    Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i Sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po  predstavkama, kao i na poslovima rukovodioca Grupe za kadrovske poslove.

Tokom radnog angažovanja u Agenciji pohađala je više programa stručnog usavršavanja među kojima i Zimsku školu  o borbi protiv korupcije administrativnim merama i razvoju novih antikoruptivnih politika, u organizaciji  Univerziteta u Peruđi i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije. Učestvovala je i na  relavantnim studijskim programima na temu unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru u okviru ciklusa obuka  Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije o rukovođenju u oblasti bezbednosti i vladavine prava, kao i  antikorupcijskog sistema u Republici Italiji u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“.

____________________________________________________________________________________

Katarina Pavičić, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

Katarina Pavičić rođena je 1974. godine u Beogradu. Karijeru je započela 1995. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde je radila do 2018. godine, odnosno do postavljenja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Poslednjih deset godina bila je na rukovodećim pozicijama u Sektoru za materijalno finansijske poslove Ministarstva unutrašnjih poslova i to na poslovima finansija, računovodstva, budžeta i nabavki. Karijerno je napredovala od šefa odseka za budžetsko računovodstvo, pomoćnika načelnika Uprave za zajedničke poslove za materijalno finansijske poslove do načelnika Odeljenja za finansijsko računovodstvene poslove i budžet.

Diplomirani je ekonomista. Završila je specijalizovani program iz oblasti računovodstva i finansija u javnom sektoru, CIPFA International – Public Financial Management

____________________________________________________________________________________

Jovan Božović, diplomirani pravnik, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za kontrolu imovine

___________________________________________________________________________________

Verka Atanasković, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja

Verka Atanasković rođena je u Valjevu. Osnovnu školu i Trinaestu beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987, dok je pravosudni ispit položila 1992. godine.

Profesionalnu karijeru započela je kao advokatski pripravnik, a počev od 1993. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije radila je kao advokat. U Agenciji radi od 1. jula 2010. godine, na poslovima rešavanja sukoba interesa, u kom periodu je, do izbora za v. d. direktora Agencije, obavljala poslove samostalnog savetnika, višeg savetnika i načelnika Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa, sve do kraja 2016. godine, kada je stupila na funkciju pomoćnika direktora Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Kao ovlašćeni predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije uspešno je zastupala Agenciju u sporovima pred nadležnim sudovima.
Učestvovala je kao predavač na većem broju seminara iz oblasti borbe protiv korupcije i sukoba interesa.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije u dva navrata: od 27. januara 2017. godine do 6. septembra 2017. godine i od 13. novembra 2017. godine do 23. januara 2018. godine.

__________________________________________________________________________________

Marijana Obradović, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za prevenciju i jačanje integriteta

Marijana_ObradovicOdgovorna je za rukovođenje i organizaciju rada na programima koji se realizuju u okviru odseka i odeljenja sektora za prevenciju: sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, izrada i praćenje sprovođenja planova integriteta, pripremanje i sprovođenje obuke o sprečavanju korupcije.

Pre nego što je započela sa radom u Agenciji za borbu protiv korupcije, radila je kao direktor kancelarije The Public Interest Law Institute u Srbiji, odgovorna za upravljanje i realizaciju programa: reforma pravnog obrazovanja, reforma sistema pravne pomoći, uvođenje pro bono prakse za advokate i izgradnja i razvijanje kapaciteta nevladinih organizacija u cilju zaštite javnog interesa.

Kao pravni savetnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, učestvovala je u planiranju i realizaciji mnogih projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Koautor je studije „Alternative zatvorskim kaznama“, koautor i autor je nekoliko izveštaja o stanju ljudskih prava u Srbiji.

Karijeru je započela kao advokatski pripravnik i advokat u Beogradu. Formalno obrazovanje je stekla na Pravnom fakultetu u Beogradu

_____________________________________________________________________________________

Dejan A. Milić, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za saradnju sa medijima i civilnim društvom

Rođen je u Pirotu 1972. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen pravosudni i carinski ispit.

U akademskoj 2001/02. godini predavao je retoriku na Vojnoj akademiji KoV u Beogradu. Bio je predavač Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu tokom akademske 2007/08. godine na izbornom kursu Umeće govorništva. Od akademske 2006/07. godine neprestano honorarni je predavač Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, na izbornom predmetu Pravna retorika i savremeni odnosi s javnošću. Predavanja iz oblasti retorike i odnosa sa javnošću drži po pozivu na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Autor je knjiga:

Politička beseda moderne Srbije, Nomos, Beograd 2004;

Srpski politički govor modernog doba, Sl. glasnik, Beograd 2006/2009 (dva izdanja);

Primenjena retorika (sa S. Avramovićem), Dosije studio, Beograd 2014;

O nespojivosti funkcija i sukobu interesa, Fakultet bezbednosti, Beograd 2016;

Tokom dvadesetogodišnjeg rada u državnim organima, pored ostalog, bio je na dužnosti savetnika za odnose sa javnošću Republičkog javnog tužioca Srbije (2001. godine) i savetnika za odnose sa javnošću Ustavnog suda Srbije (novembar 2008 – mart 2010).

U Agenciji za borbu protiv korupcije zaposlen je od marta 2010. godine, gde je (kao načelnik odeljenja, načelnik službe i pomoćnik direktora u sektoru) šest godina rukovodio departmanom za rešavanje sukoba interesa.

Dužnost pomoćnika direktora Sektora za saradnju sa medijima i civilnim društvom vrši počev od 14. januara 2019. godine.

_____________________________________________________________________________________

Tamara Mišić, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za registre i evidencije

Rođena je u Bečeju 1984. godine. Diplomirala je na međunarodnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na istom fakultetu stekla je zvanje master prava 2011. godine na trgovinskopravnom modulu. Pravosudni ispit položila je juna 2010. godine.

Radno iskustvo sticala je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, gde je, kao volonter, radila na poslovima sudijskog pripravnika od 2008. do 2010. godine i u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, na poslovima sudijskog pomoćnika od 2010. do kraja 2013. godine, a na istim poslovima radila je i u Drugom osnovnom sudu u Beogradu od početka 2014. godine do zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Počev od 10. aprila 2014. godine zasnovala je radni odnos na neodređeno vreme u Agenciji za borbu protiv korupcije, gde je do postavljenja na položaj v.d. pomoćnika direktora obavljala poslove samostalnog savetnika u Sektoru za rešavanje o sukobu interesa i višeg savetnika – šefa Odseka za kontrolu prenosa upravljačkih prava u istom sektoru.

Pohađala je seminar “Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i privrednog kriminala”, u organizaciji Ministarstva pravde SAD, Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu, OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, Radionicu o strateškom planiranju i indikatorima učinka, u organizaciji USAID-a u okviru projekta “Inicijativa za odgovornu vlast” i obuku za predavače (Trening za trenere) u okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, a stručno se usavršavala i na različitim stručnim programima vezanim za kvalitet, tumačenje i primenu propisa, javni nastup i veštinu prezentacije.

Kao predstavnik Sektora za rešavanje sukoba interesa bila je predavač na obukama za funkcionere, koje su organizovane od strane Agencije, kao i na obukama organizovanim u okviru Projekta Prevencija i borba protiv korupcije pod nazivom „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“.

Od 14. januara 2019. godine, nalazi se na položaju v.d. pomoćnika direktora Agencije u Sektoru za registre i evidencije.

_____________________________________________________________________________________

Goran Roganović, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za pravne poslove

Rođen je 1977. godine u Prištini. Po struci je diplomirani pravnik.

Karijeru je započeo u prosveti, gde je u periodu od 2005. godine do 2015. godine obavljao poslove sekretara škole, nakon čega započinje rad u Agenciji za borbu protiv korupcije. U Agenciji je najpre obavljao poslove višeg savetnika u Odseku za prenos upravljačkih prava Sektora za rešavanje o sukobu interesa, a zatim i poslove višeg savetnika u Odeljenju za rešavanje o sukobu interesa istog sektora, sve do postavljenja na položaj v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za pravne poslove.

Pohađao obuku „Proaktivne istrage koruptivnih predmeta i predmeta iz oblasti finansijskih prevara i privrednog kriminala“, u organizaciji Ministarstva pravde SAD,  Kancelarije za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu, OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, Radionicu o strateškom planiranju i indikatorima učinka, u organizaciji USAID-a u okviru projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“ kao i obuku za predavače pod nazivom „Obuka trenera o integritetu i sukobu interesa“ u organizaciji RESPA.

Kao predavač iz oblasti sukoba interesa i prenosa upravljačkih prava učestvovao je na obukama u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije i na obukama uz podršku projekta “Prevencija i borba protiv korupcije“.

Na položaj v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za pravne poslove postavljen je 14. januara 2019. godine.

_____________________________________________________________________________________

Milica Božanić, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za spoljne poslove i strateški razvoj

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. godine i uže se specijalizovala na poslediplomskim studijama iz međunarodnih ugovora u privredi. Pravosudni ispit je položila 2001. godine.

Karijeru je 1998. godine započela kao advokatski pripravnik. 2001. godine je radila kao rukovodilac za programe integracije u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije gde je učestvovala u planiranju i realizaciji mnogobrojnih međunarodnih i regionalnih projekata koji se tiču povraćaja imovine i programa integracije.

Od 2002. do 2010. godine je radila kao viši pravni savetnik u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS-u) u Odeljenju za vladavinu prava i ljudska prava na programima podrške vladinim institucijama i Narodnoj Skupštini RS u oblasti reforme pravosuđa i zakonodavnim reformama u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima. Koautor je Izveštaja o reformi pravosuđa 2000-2005. godine.

Od marta 2010. godine zaposlena je u Agenciji za borbu protiv korupcije, gde je do postavljenja za v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za spoljne poslove i strateški razvoj rukovodila Sektorom za međunarodnu saradnju. Odgovorna je za praćenje međunarodnih propisa i standarda u oblasti borbe protiv korupcije, za saradnju sa Savetom Evrope – Grupom država za borbu protiv korupcije (GREKO), Kancelarijom Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal – Konferencijom država članica UN Konvencije protiv korupcije, Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj – Mrežom za borbu protiv korupcije (OECD), Evropskim partnerima za borbu protiv korupcije, kao i drugim međunarodnim organizacijama, mrežama i institucijama u oblasti borbe protiv korupcije.

Stručno se usavršavala na mnogobrojnim programima, a završila je i „Management and Leadership“ specijalizovani program iz oblasti borbe protiv korupcije u okviru Međunarodnog centra za parlamentarne studije u Velikoj Britaniji. Kao stipendista američke vlade završila program „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ u Los Anđelesu

__________________________________________________________________________________

Radojko Srbljanović,  v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za opšte poslove

Rođen 1955. godine, Bučje, opština Priboj.

Karijeru je započeo u preduzeću “Zastava” Kragujevac i “Zastavaimpeks” Beograd, zatim je radio u Republičkoj upravi javnih prihoda i Upravi za sprečavanje pranja novca, na dužnostima od referenta do direktora sektora. U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od 2012. godine, gde je, do postavljenja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za opšte poslove, radio na poslovima višeg savetnika i načelnika Odeljenja.

Diplomirani je ekonomista. Završio je niz specijalizovanih programa iz oblasti pranja novca, korupcije, finansijskih istraga, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom.

U okviru programa obuka tužilaca i policije, koje su organizovali OEBS i USAID, u periodu 2005-2013. godine, učestvovao kao predavač iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma.

Koautor je publikacije “Tipologije pranja novca u Republici Srbiji” 2011. godine, ovlašćeni računovođa i revizor finansijskih izveštaja.

____________________________________________________________________________________

Ivana Cvetković,  v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za istraživanje i analitiku

  Ivana Cvetković rođena je 1982. godine u Sarajevu.

Formalno obrazovanje stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, sa prosečnom ocenom 9.08 i odbranila završni rad na predmetu Diplomatija i diplomatska istorija. Dvogodišnje postdiplomske međunarodne studije takođe je završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.89 i odbranila završni rad na predmetu Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije. Završila je i Glavni program naprednih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole.

U Agenciji za borbu protiv korupcije zaposlena je od 2011. godine, gde je pre postavljenja za v.d. pomoćnika direktora radila na poslovima rukovođenja Grupom za međunarodne projekte i Grupom za evropske integracije. Zadužena je i za poslove međunarodne saradnje direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Pre nego što je započela sa radom u Agenciji, radila je u dnevnom listu Danas i Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost.

Kao stipendista Fonda “Dr Zoran Đinđić”, pohađala je program stažiranja u Političkoj akademiji Austrijske narodne partije u Austriji, a kao stipendista Evropskog fonda za Balkan program stažiranja u Centralnoj antikorupcijskoj instituciji grada Štutgarta u Nemačkoj. U okviru Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” stažirala je i u Nacionalnoj agenciji za borbu protiv korupcije Italije. Kao stipendista Vlade SAD, u 2019. godini pohađaće i Globalni program liderstva u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Stručno se usavršavala na više od 30 specijalizovanih programa u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, međunarodne saradnje, evropskih integracija, upravljanja projektnim ciklusom, analitike, strateškog planiranja, rukovođenja i upravljanja.

Govori engleski, nemački i italijanski jezik.

________________________________________________________________________________