Алмира Медуњанин, начелница Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса

_________________________________________________________________________________________________________

Драгомир Трнинић, помоћник директора у Сектору за контролу имовине и прихода

Рођен 1967. године. Од 1991. године радио у МУП Републике Србије, ПУ Београд у: Одељењу за сузбијање привредног криминалитета – заменик Начелника Одељења; Управи за борбу против организованог криминала – Шеф одсека за борбу против корупције; Одељење за сузбијање финансијског криминала – Начелник Одељења. Од 2012. ради у Агенцији за борбу против корупције у Сектору за оперативне послове.

На више семинара био предавач с темама везаним за борбу против корупције, борби против организованог криминала и истрагама кривичних дела прања новца и финансирања тероризма.

У Сектору за оперативне послове руководи и организује рад, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица, обезбеђује да се све активности у сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду. Руководи регистрима и другим евиденцијама, обавља послове који се односе на правне, економске, организационе и техничко-технолошке мере и поступке ради благовремене заштите података и исправа из регистара и евиденција; обавља најсложеније послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга сектора. Одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима у вези са пословима из делокруга сектора.

Завршио Правни факултет у Нишу, Дефектолошки факултет и Вишу школу унутрашњих послова у Београду.


Маријана Обрадовић, помоћник директора у Сектору за превенцију

Marijana_ObradovicОдговорна је за руковођење и организацију рада на програмима који се реализују у оквиру одсека и одељења сектора за превенцију: спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, израда и праћење спровођења планова интегритета, припремање и спровођење обуке о спречавању корупције, сарадња са цивилним друштвом на превенцији корупције.

Пре него што је започела са радом у Агенцији за борбу против корупције, радила је као директор канцеларије The Public Interest Law Institute у Србији, одговорна за управљање и реализацију програма: реформа правног образовања, реформа система правне помоћи, увођење про боно праксе за адвокате и изградња и развијање капацитета невладиних организација у циљу заштите јавног интереса.

Као правни саветник Хелсиншког одбора за људска права у Србији, учествовала је у планирању и реализацији многих пројеката из области заштите људских права. Коаутор је студије „Алтернативе затворским казнама“, коаутор и аутор је неколико извештаја о стању људских права у Србији.

Каријеру је започела као адвокатски приправник и адвокат у Београду. Формално образовање је стекла на Правном факултету у Београду.


Милица Божанић, помоћник директора у Сектору за међународну сарадњу

Milica Bozanic-webДипломирала је на Правном факултету у Београду 1998. године и уже се специјализовала на постдипломским студијама из међународних уговора у привреди. Правосудни испит је положила 2001. године.

Каријеру је 1998. године започела као адвокатски приправник. 2001. године је радила као руководилац за програме интеграције у Комесаријату за избеглице Републике Србије где је учествовала у планирању и реализацији многобројних међународних и регионалних пројеката који се тичу повраћаја имовине и програма интеграције.

Од 2002. до 2010. године је радила као виши правни саветник у Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС-у) у Одељењу за владавину права и људска права на програмима подршке владиним институцијама и Народној Скупштини РС у области реформе правосуђа и законодавним реформама у циљу хармонизације са међународним стандардима. Ко-аутор је Извештаја о реформи правосуђа 2000-2005. године.

Од марта 2010. године до данас ради руководи Сектором за међународну сарадњу у чијем се саставу налази Група за међународну сарадњу и Група за пројекте. Oдговорна је за праћење међународних прописа и стандарда у области борбе против корупције, за сарадњу са Саветом Европе- Групом држава за борбу против корупције (ГРЕКО), Канцеларијом Уједињених Нација за дрогу и криминал – Конференцијом држава чланица УН Конвенције против корупције, Организацијом за економску сарадњу и развој – Мрежом за борбу против корупције (ОЕЦД), Европским партнерима за борбу против корупције, као и другим међународним организацијама, мрежама и институцијама у области борбе против корупције.

Стручно се усавршавала на многобројним програмима, а завршила је и „Management and Leadership“ специјализовани програм из области борбе против корупције у оквиру Међународног центра за парламентарне студије у Великој Британији. Као стипендиста америчке владе завршила програм „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ у Лос Анђелесу.


Катарина Клара Дакић, помоћник директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности

Рођена је 1975. године у Смедереву. Дипломирала је 2000. године на Економском факултету, а сертификат ревизора стекла је 2013. године.

Током професионалне каријере радила је у привреди на различитим позицијама у области финансија и рачуноводства, контроле квалитета, организационог развоја, људских ресурса. Приправнички стаж завршила је у Привредној комори Србије, где је касније обављала послове шефа кабинета председника и директора представништава ПКС у Бриселу, Белгија. У Агенцији за борбу против корупције ради од марта 2010. године. Одговорна је за руковођење Сектором и благовремено и ефикасно испуњавање циљева Сектора, надзире и усмерава рад запослених у економским, правним и аналитичким пословима, стара се о унапређењу техничких и административних капацитете Сектора.

Стручно се усавршавала у различитим институцијама у земљи и иностранству (Министарство финансија РС, US Institute of Peace, FIIAPP/Universidad San Pablo – CEU, Ecorys Academy, PWC) у области контроле квалитета, финансија и рачуноводства, менаџмента јавних финансија, форензичке ревизије, преговарања у ЕУ, пројектног менаџмента.

Говори енглески и француски језик и служи се италијанским.

Удата је и има двоје деце.


Милан Пребирачевић, начелник Одељења за опште послове

У сек_MG_0043тору за опште послове обављају се материјално-финансијски, кадровски и информатички послови, као и остали послови који су од општег значаја за рад свих организационих јединица Агенције.

Годину дана је радио као финансијски саветник у Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Од 2000. до 2006. године радио у Министарству финансија на пословима пројектовања зарада за запослене у државној управи и јавним службама и планирања републичког буџета у делу који се односи на зараде.

Две године је радио у Управи за спречавање прања новца на пословима праћења сумњивих банкарских трансакција.

Обављао је послове израда финансијских анализа спровођења реформи у правосуђу и анализе утицаја примене закона, на Пројекту реформе правосудног система Републике Србије.

Економски факултет завршио 2000. године у Београду.