Верка Атанасковић, помоћница директора у Сектору за решавање о сукобу интереса

Верка Атанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и XIII београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Агенцији ради од 01.07.2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Агенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса.

Као овлашћени представник Агенције за борбу против корупције успешно је заступала Агенцију у споровима пред надлежним судовима.
Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.

Вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције у два наврата: од 27.01.2017. године до 06.09.2017. године и од 13.11.2017. године до 23.01.2018. године.


Драгомир Трнинић, помоћник директора у Сектору за контролу имовине и прихода

Рођен 1967. године. Од 1991. године радио у МУП Републике Србије, ПУ Београд у: Одељењу за сузбијање привредног криминалитета – заменик Начелника Одељења; Управи за борбу против организованог криминала – Шеф одсека за борбу против корупције; Одељење за сузбијање финансијског криминала – Начелник Одељења. Од 2012. ради у Агенцији за борбу против корупције у Сектору за оперативне послове.

На више семинара био предавач с темама везаним за борбу против корупције, борби против организованог криминала и истрагама кривичних дела прања новца и финансирања тероризма.

У Сектору за оперативне послове руководи и организује рад, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица, обезбеђује да се све активности у сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости и недостатке који се појаве у раду. Руководи регистрима и другим евиденцијама, обавља послове који се односе на правне, економске, организационе и техничко-технолошке мере и поступке ради благовремене заштите података и исправа из регистара и евиденција; обавља најсложеније послове у вези са утврђивањем повреда Закона из делокруга сектора. Одржава ниво редовне сарадње са државним и другим органима у вези са пословима из делокруга сектора.

Завршио Правни факултет у Нишу, Дефектолошки факултет и Вишу школу унутрашњих послова у Београду.


Маријана Обрадовић, помоћница директора у Сектору за превенцију

Marijana_ObradovicОдговорна је за руковођење и организацију рада на програмима који се реализују у оквиру одсека и одељења сектора за превенцију: спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, израда и праћење спровођења планова интегритета, припремање и спровођење обуке о спречавању корупције, сарадња са цивилним друштвом на превенцији корупције.

Пре него што је започела са радом у Агенцији за борбу против корупције, радила је као директор канцеларије The Public Interest Law Institute у Србији, одговорна за управљање и реализацију програма: реформа правног образовања, реформа система правне помоћи, увођење про боно праксе за адвокате и изградња и развијање капацитета невладиних организација у циљу заштите јавног интереса.

Као правни саветник Хелсиншког одбора за људска права у Србији, учествовала је у планирању и реализацији многих пројеката из области заштите људских права. Коаутор је студије „Алтернативе затворским казнама“, коаутор и аутор је неколико извештаја о стању људских права у Србији.

Каријеру је започела као адвокатски приправник и адвокат у Београду. Формално образовање је стекла на Правном факултету у Београду.


Милица Божанић, помоћница директора у Сектору за међународну сарадњу

Milica Bozanic-webДипломирала је на Правном факултету у Београду 1998. године и уже се специјализовала на постдипломским студијама из међународних уговора у привреди. Правосудни испит је положила 2001. године.

Каријеру је 1998. године започела као адвокатски приправник. 2001. године је радила као руководилац за програме интеграције у Комесаријату за избеглице Републике Србије где је учествовала у планирању и реализацији многобројних међународних и регионалних пројеката који се тичу повраћаја имовине и програма интеграције.

Од 2002. до 2010. године је радила као виши правни саветник у Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС-у) у Одељењу за владавину права и људска права на програмима подршке владиним институцијама и Народној Скупштини РС у области реформе правосуђа и законодавним реформама у циљу хармонизације са међународним стандардима. Ко-аутор је Извештаја о реформи правосуђа 2000-2005. године.

Од марта 2010. године до данас ради руководи Сектором за међународну сарадњу у чијем се саставу налази Група за међународну сарадњу и Група за пројекте. Oдговорна је за праћење међународних прописа и стандарда у области борбе против корупције, за сарадњу са Саветом Европе- Групом држава за борбу против корупције (ГРЕКО), Канцеларијом Уједињених Нација за дрогу и криминал – Конференцијом држава чланица УН Конвенције против корупције, Организацијом за економску сарадњу и развој – Мрежом за борбу против корупције (ОЕЦД), Европским партнерима за борбу против корупције, као и другим међународним организацијама, мрежама и институцијама у области борбе против корупције.

Стручно се усавршавала на многобројним програмима, а завршила је и „Management and Leadership“ специјализовани програм из области борбе против корупције у оквиру Међународног центра за парламентарне студије у Великој Британији. Као стипендиста америчке владе завршила програм „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ у Лос Анђелесу.


Катарина Клара Дакић, помоћница директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности

Рођена је 1975. године у Смедереву. Дипломирала је 2000. године на Економском факултету, а сертификат ревизора стекла је 2013. године.

Током професионалне каријере радила је у привреди на различитим позицијама у области финансија и рачуноводства, контроле квалитета, организационог развоја, људских ресурса. Приправнички стаж завршила је у Привредној комори Србије, где је касније обављала послове шефа кабинета председника и директора представништава ПКС у Бриселу, Белгија. У Агенцији за борбу против корупције ради од марта 2010. године. Одговорна је за руковођење Сектором и благовремено и ефикасно испуњавање циљева Сектора, надзире и усмерава рад запослених у економским, правним и аналитичким пословима, стара се о унапређењу техничких и административних капацитете Сектора.

Стручно се усавршавала у различитим институцијама у земљи и иностранству (Министарство финансија РС, US Institute of Peace, FIIAPP/Universidad San Pablo – CEU, Ecorys Academy, PWC) у области контроле квалитета, финансија и рачуноводства, менаџмента јавних финансија, форензичке ревизије, преговарања у ЕУ, пројектног менаџмента.

Говори енглески и француски језик и служи се италијанским.

Удата је и има двоје деце.


Милан Пребирачевић, начелник Одељења за опште послове

У сек_MG_0043тору за опште послове обављају се материјално-финансијски, кадровски и информатички послови, као и остали послови који су од општег значаја за рад свих организационих јединица Агенције.

Годину дана је радио као финансијски саветник у Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Од 2000. до 2006. године радио у Министарству финансија на пословима пројектовања зарада за запослене у државној управи и јавним службама и планирања републичког буџета у делу који се односи на зараде.

Две године је радио у Управи за спречавање прања новца на пословима праћења сумњивих банкарских трансакција.

Обављао је послове израда финансијских анализа спровођења реформи у правосуђу и анализе утицаја примене закона, на Пројекту реформе правосудног система Републике Србије.

Економски факултет завршио 2000. године у Београду.


Дејан Дамњановић,  шеф Канцеларије директора Агенције

 У Агенцији за борбу против корупције ради од оснивања, прво као саветник у Одељењу за регистре, потом на месту начелника Одељења за регистре и од 2012. обавља дужност Шефа Канцеларије директорa.

Професионалну каријеру започео као приправник у Адвокатској канцеларији Милоша Тешића у Београду. Од 1998. – 2008. са породицом боравио и радио у САД где је стекао широко административно искуство управних, надлежних и правних вештина радећи у више приватних компанија, међу којима и у адвокатској канцеларији „Douglas Jovanović“, Помпано Бич на Флориди.

Током последњих осам година похађао више програма стручног усавршавања и семинара: Курс у „The Hague Academy for Local Governance“ на тему „Јачање интегритета и борба против корупције“ у Хагу; обуку „PWC’s Academy“ за јачање лидерских вештина у јавној управи; у Кијеву као панелиста учествовао на Округлом столу који је УНДП организовао на тему транспарентности и интегритета у Украјини; у организацији „USAID-JRGA“, завршио програм “ Менаџмент и стратешко планирање“; семинар у организацији Службе за управљање кадровима “Програм за руководиоце”; завршна конференција ЕАЦТ, на Брду код Крања, на тему “Искуство у вези са узбуњивачима са гледишта истраге”; семинар EPAC/EACN у Љубљани – Унапређење информационих технологија (најновија достигнућа за потребе размене података); Интернационални састанак „STAR-UNDOC“ истражитеља корупције у организацији Светске банке у Вашингтону; сертификовани тренинг на тему “Борба против корупције у јавној администрацији” у организацији РЕСПА у Даниловграду; семинар на тему “Заштита тајних података” у организацији Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у организацији СУК-а.

Рођен 1964. у Крушевцу где је завршио основну и средњу школу. Завршио Правни факултет на Београдском Универзитету. Ожењен, отац двоје деце.