Катарина Павичић, помоћник директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности

Катарина Павичић рођена је 1974. године у Београду. Каријеру је започела 1995. године у Министарству унутрашњих послова, где је радила до 2018. године, односно до постављења за вршиоца дужности помоћника директора у Агенцији за борбу против корупције.

Последњих десет година била је на руководећим позицијама у Сектору за материјално финансијске послове Министарства унутрашњих послова и то на пословима финансија, рачуноводства, буџета и набавки. Каријерно је напредовала од шефа одсека за буџетско рачуноводство, помоћника начелника Управе за заједничке послове за материјално финансијске послове до начелника Одељења за финансијско рачуноводствене послове и буџет.

Дипломирани је економиста. Завршила је специјализовани програм из области рачуноводства и финансија у јавном сектору, CIPFA International – Public Financial Management

____________________________________________________________________________________

Наташа Божић,  помоћник директора у Сектору за проверу имовине

Наташа Божић, рођена je 1976. године у Београду, где је завршила основну школу и Десету београдску гимназију. Дипломирала је на Правном факултету, Универзитета у Београду. Правосудни испит положила је 2008. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а у периоду од 2006. до 2010. године обављала је послове помоћника руководиоца пословне јединице за опште послове у Радио телевизији Србије (РТС).

У Агенцији за борбу против корупције ради од 2010. године на пословима вишег саветника у Сектору за превенцију, Сектору за решавање о сукобу интереса и Сектору за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама, као и на пословима руководиоца Групе за кадровске послове.

Током радног ангажовања у Агенцији похађала је више програма стручног усавршавања међу којима и Зимску школу о борби против корупције административним мерама и развоју нових антикоруптивних политика, у организацији Универзитета у Перуђи и Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије. Учествовала је и на релавантним студијским програмима на тему унапређења етике и интегритета у јавном сектору у оквиру циклуса обука Министарства спољних послова Краљевине Холандије о руковођењу у области безбедности и владавине права, као и антикорупцијског система у Републици Италији у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“.

____________________________________________________________________________________

Верка Атанасковић, помоћник директора у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања

Верка Атанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и Тринаесту београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Агенцији ради од 1. јула 2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Агенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса.

Као овлашћени представник Агенције за борбу против корупције успешно је заступала Агенцију у споровима пред надлежним судовима.
Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.

Вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције у два наврата: од 27. јануара 2017. године до 6. септембра 2017. године и од 13. новембра 2017. године до 23. јануара 2018. године.

__________________________________________________________________________________

Маријана Обрадовић,  помоћник директора у Сектору за превенцију и јачање интегритета

Marijana_ObradovicОдговорна је за руковођење и организацију рада на програмима који се реализују у оквиру одсека и одељења сектора за превенцију: спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, израда и праћење спровођења планова интегритета, припремање и спровођење обуке о спречавању корупције.

Пре него што је започела са радом у Агенцији за борбу против корупције, радила је као директор канцеларије The Public Interest Law Institute у Србији, одговорна за управљање и реализацију програма: реформа правног образовања, реформа система правне помоћи, увођење pro bono праксе за адвокате и изградња и развијање капацитета невладиних организација у циљу заштите јавног интереса.

Као правни саветник Хелсиншког одбора за људска права у Србији, учествовала је у планирању и реализацији многих пројеката из области заштите људских права. Коаутор је студије „Алтернативе затворским казнама“, коаутор и аутор је неколико извештаја о стању људских права у Србији.

Каријеру је започела као адвокатски приправник и адвокат у Београду. Формално образовање је стекла на Правном факултету у Београду

____________________________________________________________________________________

Маја Петровић, помоћник директора у Сектору за сарадњу са медијима и цивилним друштвом

Одговорна за руковођење и унапређење комуникације и сарадње са медијима као и стварање одрживог партнерства са организацијама цивилног друштва.

Дипломирала на Привредно правном смеру Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Новинарско искуство стицала у локалним медијским кућама (Студентска радио-телевизија, Пан-радио, Радио Сајам, Новосадска телевизија „НС+) као новинар и водитељ. Интересовања за област маркетинга и односа са јавношћу је стицала радећи у Привредној банци и Војвођанској банци у Новом Саду где је сарадњу и контакте са медијима водила као примарно задужење. Од децембра 2004. године је запослена у Скупштини Војводине на пословима шефа Протокола у оквиру којих се примарно бавила организацијом скупштинских заседања, радом са посланицима, организацијом друштвених скупова и догађаја, при чему је сарадња са високим државним званичницима, страним дипломатским представницима и медијима била од највеће важности попут активног учешћа у организацији и реализацији 16. Самита земаља централне Европе у јуну 2009. године.

За члана Програмског савета Радио-телевизије Војводине изабрана је 2015. године на функцију потпредседника а касније и председника. Као председник Програмског савета покрајинског јавног сервиса сарађивала је са представницима цивилног сектора и учешћем у дебатама током 2018. године подржала пројекат „Утицај грађана на јавно информисање“.

Током рада у Скупштини Војводине похађала је више стручних едукација намењених усавршавању државних службеника и унапређењу интерне и екстерне комуникације у јединицама локалне самоуправе. Старала се о испуњавању законских обавеза ове институције према Агенцији и активно учествовала у изради скупштинског Плана интегритета. Запослена у Агенцији од 16. децембра 2019. године.

____________________________________________________________________________________

Тамара Мишић, помоћник директора у Сектору за регистре и евиденције

Рођена је у Бечеју 1984. године. Дипломирала је на међународном смеру Правног факултета Универзитета у Београду 2008. године. На истом факултету стекла је звање мастер права 2011. године на трговинскоправном модулу. Правосудни испит положила је јуна 2010. године.

Радно искуство стицала је у Првом општинском суду у Београду, где је, као волонтер, радила на пословима судијског приправника од 2008. до 2010. године и у Првом основном суду у Београду, на пословима судијског помоћника од 2010. до краја 2013. године, а на истим пословима радила је и у Другом основном суду у Београду од почетка 2014. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције.

Почев од 10. априла 2014. године засновала је радни однос на неодређено време у Агенцији за борбу против корупције, где је до постављења на положај в.д. помоћника директора обављала послове самосталног саветника у Сектору за решавање о сукобу интереса и вишег саветника – шефа Одсека за контролу преноса управљачких права у истом сектору.

Похађала је семинар “Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала”, у организацији Министарства правде САД, Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу, ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, Радионицу о стратешком планирању и индикаторима учинка, у организацији USAID-a у оквиру пројекта “Иницијатива за одговорну власт” и обуку за предаваче (Тренинг за тренере) у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“, а стручно се усавршавала и на различитим стручним програмима везаним за квалитет, тумачење и примену прописа, јавни наступ и вештину презентације.

Као представник Сектора за решавање сукоба интереса била је предавач на обукама за функционере, које су организоване од стране Агенције, као и на обукама организованим у оквиру Пројекта Превенција и борба против корупције под називом „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“.

Од 14. јануара 2019. године, налази се на положају помоћника директора Агенције у Сектору за регистре и евиденције.

_____________________________________________________________________________________

Јован Божовић, помоћник директора у Сектору за правне послове

____________________________________________________________________________________

Ивана Цветковић, помоћник директора у Сектору за спољне послове и стратешки развој

  Ивана Цветковић рођена је 1982. године у Сарајеву.

Формално образовање стекла је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Mеђународни односи, са просечном оценом 9.08 и одбранила завршни рад на предмету Дипломатија и дипломатска историја. Двогодишње постдипломске међународне студије такође је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са просечном оценом 9.89 и одбранила завршни рад на предмету Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније. Завршила је и Главни програм напредних додипломских студија Београдске отворене школе.

У Агенцији за борбу против корупције запослена је од 2011. године, где је пре постављења за помоћника директора радила на пословима руковођења Групом за међународне пројекте и Групом за европске интеграције. Пре него што је започела са радом у Агенцији, радила је у дневном листу Данас и Центру за истраживање, транспарентност и одговорност.

Као стипендиста Фонда “Др Зоран Ђинђић”, похађала је програм стажирања у Политичкој академији Аустријске народне партије у Аустрији, а као стипендиста Европског фонда за Балкан програм стажирања у Централној антикорупцијској институцији града Штутгарта у Немачкој. У оквиру Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције” стажирала је и у Националној агенцији за борбу против корупције Италије. Као стипендиста Владе САД, у 2019. години похађала је и Глобални програм лидерства у области борбе против корупције и организованог криминала. Стручно се усавршавала на више од 30 специјализованих програма у области владавине права, борбе против корупције, међународне сарадње, европских интеграција, управљања пројектним циклусом, аналитике, стратешког планирања, руковођења и управљања.

Говори енглески, немачки и италијански језик.

________________________________________________________________________________

Иван Васиљевић, помоћник директора у Сектору за опште послове

Одговоран је за материјално финансијске послове, економску аналитику, јавне набавке, рад писарнице и функционисање ИТ службе.

У Агенцији ради од 5. децембра 2019. године, а пре тога у Служби за информационе технологије Службеног гласника.

Звање дипломирани економиста стекао је на Факултету за предузетнички бизнис Универзитета Унион у Београду.
Говори енглески језик.

Рођен је у Смедереву 1967. године, ожењен и отац троје деце.

________________________________________________________________________________

Предраг Кнежевић, в.д. помоћника директора у Сектору за истраживање и аналитику

Предраг Кнежевић је рођен 1980. године у Београду.

Дипломирани је правник.

Завршио је Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије – Основни програм обуке.

Професионалну каријеру започео је у невладиној организацији Транспарентност Србија, где је радио на пословима правног саветника – руководиоца групе у Антикорупцијском правном саветовалишту, и на пословима прикупљања података и анализе рада правосудних органа, праћења финансирања редовног рада политичких странака и истраживања јавности рада Владе Републике Србије.

У Агенцији за борбу против корупције је у звањима саветника, самосталног саветника, вишег саветника, и као руководилац групе, током протеклих пет и по година обављао послове у Сектору за превенцију, Сектору за контролу финансирања политичких активности, Сектору за истраживање и аналитику и Сектору за контролу имовине и прихода функционера.

Похађао је више семинара, радионица и обука из области владавине права и борбе против корупције, међу којима: “Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала” (у организацији Министарства правде САД, Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу, Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије), радионицу о стратешком планирању и индикаторима учинка (у оквиру пројекта “Иницијатива за одговорну власт” USAID-a), обуку о интегритету државних службеника (Хаг – Брисел, у организацији Хашке академије, Правног факултета у Лајдену и Хелсиншког комитета), радионицу “Stakeholder engagement and guidance in political finance oversight“ (Праг, у оквиру Програма за регионалне изборе и јачања политичких процеса – REAPPS, уз подршку USAID-a).

Држао је предавања о контроли финансирања политичких активности у оквиру обуке Уставно уређење Републике Србије у Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије, као и предавање „Искуство из Србије – Примена ИТ у борби против корупције“ у Виљнусу (Литванија) и као предавач учествовао у многим другим обукама у земљи и иностранству.

Говори енглески језик.