Наташа Божић,  в.д. шефа Канцеларије директора Агенције

Наташа Божић, рођена je 1976. године у Београду, где је завршила основну школу и Десету београдску гимназију.  Дипломирала је на Правном факултету, Универзитета у Београду. Правосудни испит положила је 2008. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а у периоду од 2006. до 2010. године обављала је                     послове помоћника  руководиоца пословне јединице за опште послове у Радио телевизији Србије (РТС).

У Агенцији за борбу против корупције ради од 2010. године на пословима вишег саветника у Сектору за превенцију,    Сектору за решавање о сукобу интереса и Сектору за контролу имовине и прихода функционера и поступање по  представкама, као и на пословима руководиоца Групе за кадровске послове.

Током радног ангажовања у Агенцији похађала је више програма стручног усавршавања међу којима и Зимску школу  о борби против корупције административним мерама и развоју нових антикоруптивних политика, у организацији  Универзитета у Перуђи и Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије. Учествовала је и на  релавантним студијским програмима на тему унапређења етике и интегритета у јавном сектору у оквиру циклуса обука  Министарства спољних послова Краљевине Холандије о руковођењу у области безбедности и владавине права, као и  антикорупцијског система у Републици Италији у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“.

____________________________________________________________________________________

Катарина Павичић, в.д. помоћника директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности

Катарина Павичић рођена је 1974. године у Београду. Каријеру је започела 1995. године у Министарству унутрашњих послова, где је радила до 2018. године, односно до постављења за вршиоца дужности помоћника директора у Агенцији за борбу против корупције.

Последњих десет година била је на руководећим позицијама у Сектору за материјално финансијске послове Министарства унутрашњих послова и то на пословима финансија, рачуноводства, буџета и набавки. Каријерно је напредовала од шефа одсека за буџетско рачуноводство, помоћника начелника Управе за заједничке послове за материјално финансијске послове до начелника Одељења за финансијско рачуноводствене послове и буџет.

Дипломирани је економиста. Завршила је специјализовани програм из области рачуноводства и финансија у јавном сектору, CIPFA International – Public Financial Management

____________________________________________________________________________________

Јован Божовић, дипломирани правник, в.д. помоћника директора у Сектору за контролу имовине

___________________________________________________________________________________

Верка Атанасковић, в.д. помоћника директора у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања

Верка Атанасковић рођена је у Ваљеву. Основну школу и Тринаесту београдску гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1987, док је правосудни испит положила 1992. године.

Професионалну каријеру започела је као адвокатски приправник, а почев од 1993. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције радила је као адвокат. У Агенцији ради од 1. јула 2010. године, на пословима решавања сукоба интереса, у ком периоду је, до избора за в. д. директора Агенције, обављала послове самосталног саветника, вишег саветника и начелника Одељења за решавање о сукобу интереса у Сектору за решавање о сукобу интереса, све до краја 2016. године, када је ступила на функцију помоћника директора Сектора за решавање о сукобу интереса.

Као овлашћени представник Агенције за борбу против корупције успешно је заступала Агенцију у споровима пред надлежним судовима.
Учествовала је као предавач на већем броју семинара из области борбе против корупције и сукоба интереса.

Вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције у два наврата: од 27. јануара 2017. године до 6. септембра 2017. године и од 13. новембра 2017. године до 23. јануара 2018. године.

__________________________________________________________________________________

Маријана Обрадовић, в.д. помоћника директора у Сектору за превенцију и јачање интегритета

Marijana_ObradovicОдговорна је за руковођење и организацију рада на програмима који се реализују у оквиру одсека и одељења сектора за превенцију: спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, израда и праћење спровођења планова интегритета, припремање и спровођење обуке о спречавању корупције.

Пре него што је започела са радом у Агенцији за борбу против корупције, радила је као директор канцеларије The Public Interest Law Institute у Србији, одговорна за управљање и реализацију програма: реформа правног образовања, реформа система правне помоћи, увођење pro bono праксе за адвокате и изградња и развијање капацитета невладиних организација у циљу заштите јавног интереса.

Као правни саветник Хелсиншког одбора за људска права у Србији, учествовала је у планирању и реализацији многих пројеката из области заштите људских права. Коаутор је студије „Алтернативе затворским казнама“, коаутор и аутор је неколико извештаја о стању људских права у Србији.

Каријеру је започела као адвокатски приправник и адвокат у Београду. Формално образовање је стекла на Правном факултету у Београду

_____________________________________________________________________________________

Дејан А. Милић, в.д. помоћника директора у Сектору за сарадњу са медијима и цивилним друштвом

Рођен је у Пироту 1972. године. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Има положен правосудни и царински испит.

У академској 2001/02. години предавао је реторику на Војној академији КоВ у Београду. Био је предавач Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум у Београду током академске 2007/08. године на изборном курсу Умеће говорништва. Од академске 2006/07. године непрестано хонорарни је предавач Правног факултета Универзитета Унион у Београду, на изборном предмету Правна реторика и савремени односи с јавношћу. Предавања из области реторике и односа са јавношћу држи по позиву на Правном факултету, Факултету политичких наука и Факултету безбедности Универзитета у Београду.

Аутор је књига:

Политичка беседа модерне Србије, Номос, Београд 2004;

Српски политички говор модерног доба, Сл. гласник, Београд 2006/2009 (два издања);

Примењена реторика (са С. Аврамовићем), Досије студио, Београд 2014;

О неспојивости функција и сукобу интереса, Факултет безбедности, Београд 2016;

Током двадесетогодишњег рада у државним органима, поред осталог, био је на дужности саветника за односе са јавношћу Републичког јавног тужиоца Србије (2001. године) и саветника за односе са јавношћу Уставног суда Србије (новембар 2008 – март 2010).

У Агенцији за борбу против корупције запослен је од марта 2010. године, где је (као начелник одељења, начелник службе и помоћник директора у сектору) шест година руководио департманом за решавање сукоба интереса.

Дужност помоћника директора Сектора за сарадњу са медијима и цивилним друштвом врши почев од 14. јануара 2019. године.

_____________________________________________________________________________________

Тамара Мишић, в.д. помоћника директора у Сектору за регистре и евиденције

Рођена је у Бечеју 1984. године. Дипломирала је на међународном смеру Правног факултета Универзитета у Београду 2008. године. На истом факултету стекла је звање мастер права 2011. године на трговинскоправном модулу. Правосудни испит положила је јуна 2010. године.

Радно искуство стицала је у Првом општинском суду у Београду, где је, као волонтер, радила на пословима судијског приправника од 2008. до 2010. године и у Првом основном суду у Београду, на пословима судијског помоћника од 2010. до краја 2013. године, а на истим пословима радила је и у Другом основном суду у Београду од почетка 2014. године до заснивања радног односа у Агенцији за борбу против корупције.

Почев од 10. априла 2014. године засновала је радни однос на неодређено време у Агенцији за борбу против корупције, где је до постављења на положај в.д. помоћника директора обављала послове самосталног саветника у Сектору за решавање о сукобу интереса и вишег саветника – шефа Одсека за контролу преноса управљачких права у истом сектору.

Похађала је семинар “Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала”, у организацији Министарства правде САД, Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу, ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, Радионицу о стратешком планирању и индикаторима учинка, у организацији USAID-a у оквиру пројекта “Иницијатива за одговорну власт” и обуку за предаваче (Тренинг за тренере) у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“, а стручно се усавршавала и на различитим стручним програмима везаним за квалитет, тумачење и примену прописа, јавни наступ и вештину презентације.

Као представник Сектора за решавање сукоба интереса била је предавач на обукама за функционере, које су организоване од стране Агенције, као и на обукама организованим у оквиру Пројекта Превенција и борба против корупције под називом „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“.

Од 14. јануара 2019. године, налази се на положају в.д. помоћника директора Агенције у Сектору за регистре и евиденције.

_____________________________________________________________________________________

Горан Рогановић, в.д. помоћника директора у Сектору за правне послове

Рођен је 1977. године у Приштини. По струци је дипломирани правник.

Каријеру је започео у просвети, где је у периоду од 2005. године до 2015. године обављао послове секретара школе, након чега започиње рад у Агенцији за борбу против корупције. У Агенцији је најпре обављао послове вишег саветника у Одсеку за пренос управљачких права Сектора за решавање о сукобу интереса, а затим и послове вишег саветника у Одељењу за решавање о сукобу интереса истог сектора, све до постављења на положај в.д. помоћника директора у Сектору за правне послове.

Похађао обуку „Проактивне истраге коруптивних предмета и предмета из области финансијских превара и привредног криминала“, у организацији Министарства правде САД,  Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу, ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, Радионицу о стратешком планирању и индикаторима учинка, у организацији USAID-а у оквиру пројекта „Иницијатива за одговорну власт“ као и обуку за предаваче под називом „Обука тренера о интегритету и сукобу интереса“ у организацији RESPA.

Као предавач из области сукоба интереса и преноса управљачких права учествовао је на обукама у организацији Агенције за борбу против корупције и на обукама уз подршку пројекта “Превенција и борба против корупције“.

На положај в.д. помоћника директора у Сектору за правне послове постављен је 14. јануара 2019. године.

_____________________________________________________________________________________

Милица Божанић, в.д. помоћника директора у Сектору за спољне послове и стратешки развој

Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1998. године и уже се специјализовала на последипломским студијама из међународних уговора у привреди. Правосудни испит је положила 2001. године.

Каријеру је 1998. године започела као адвокатски приправник. 2001. године је радила као руководилац за програме интеграције у Комесаријату за избеглице Републике Србије где је учествовала у планирању и реализацији многобројних међународних и регионалних пројеката који се тичу повраћаја имовине и програма интеграције.

Од 2002. до 2010. године је радила као виши правни саветник у Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС-у) у Одељењу за владавину права и људска права на програмима подршке владиним институцијама и Народној Скупштини РС у области реформе правосуђа и законодавним реформама у циљу хармонизације са међународним стандардима. Коаутор је Извештаја о реформи правосуђа 2000-2005. године.

Од марта 2010. године запослена је у Агенцији за борбу против корупције, где је до постављења за в.д. помоћника директора у Сектору за спољне послове и стратешки развој руководила Сектором за међународну сарадњу. Oдговорна је за праћење међународних прописа и стандарда у области борбе против корупције, за сарадњу са Саветом Европе – Групом држава за борбу против корупције (ГРЕКО), Канцеларијом Уједињених нација за дрогу и криминал – Конференцијом држава чланица УН Конвенције против корупције, Организацијом за економску сарадњу и развој – Мрежом за борбу против корупције (ОЕЦД), Европским партнерима за борбу против корупције, као и другим међународним организацијама, мрежама и институцијама у области борбе против корупције.

Стручно се усавршавала на многобројним програмима, а завршила је и „Management and Leadership“ специјализовани програм из области борбе против корупције у оквиру Међународног центра за парламентарне студије у Великој Британији. Као стипендиста америчке владе завршила програм „Policy Development and Strategic Planning for Rule of Law“ у Лос Анђелесу

__________________________________________________________________________________

Радојко Србљановић,  в.д. помоћника директора у Сектору за опште послове

Рођен 1955. године, Бучје, општина Прибој.

Каријеру је започео у предузећу “Застава” Крагујевац и “Заставаимпекс” Београд, затим је радио у Републичкој управи јавних прихода и Управи за спречавање прања новца, на дужностима од референта до директора сектора. У Агенцији за борбу против корупције ради од 2012. године, где је, до постављења за вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за опште послове, радио на пословима вишег саветника и начелника Одељења.

Дипломирани је економиста. Завршио је низ специјализованих програма из области прања новца, корупције, финансијских истрага, тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених криминалом.

У оквиру програма обука тужилаца и полиције, које су организовали OEBS и USAID, у периоду 2005-2013. године, учествовао као предавач из области прања новца и финансирања тероризма.

Коаутор је публикације “Типологије прања новца у Републици Србији” 2011. године, овлашћени рачуновођа и ревизор финансијских извештаја.

____________________________________________________________________________________

Ивана Цветковић,  в.д. помоћника директора у Сектору за истраживање и аналитику

  Ивана Цветковић рођена је 1982. године у Сарајеву.

Формално образовање стекла је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Mеђународни односи, са просечном оценом 9.08 и одбранила завршни рад на предмету Дипломатија и дипломатска историја. Двогодишње постдипломске међународне студије такође је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са просечном оценом 9.89 и одбранила завршни рад на предмету Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније. Завршила је и Главни програм напредних додипломских студија Београдске отворене школе.

У Агенцији за борбу против корупције запослена је од 2011. године, где је пре постављења за в.д. помоћника директора радила на пословима руковођења Групом за међународне пројекте и Групом за европске интеграције. Задужена је и за послове међународне сарадње директора Агенције за борбу против корупције. Пре него што је започела са радом у Агенцији, радила је у дневном листу Данас и Центру за истраживање, транспарентност и одговорност.

Као стипендиста Фонда “Др Зоран Ђинђић”, похађала је програм стажирања у Политичкој академији Аустријске народне партије у Аустрији, а као стипендиста Европског фонда за Балкан програм стажирања у Централној антикорупцијској институцији града Штутгарта у Немачкој. У оквиру Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције” стажирала је и у Националној агенцији за борбу против корупције Италије. Као стипендиста Владе САД, у 2019. години похађаће и Глобални програм лидерства у области борбе против корупције и организованог криминала. Стручно се усавршавала на више од 30 специјализованих програма у области владавине права, борбе против корупције, међународне сарадње, европских интеграција, управљања пројектним циклусом, аналитике, стратешког планирања, руковођења и управљања.

Говори енглески, немачки и италијански језик.

________________________________________________________________________________