Суштина надлежности које Закон о Агенцији за борбу против корупције поверава Агенцији, указује да су оне усмерене на постизање следећих општих циљева:

1. Контрола располагања јавним ресурсима, због које је Агенција дужна да:
– решава о неспојивости јавних функција и сукобу интереса;
– спроводи контролу имовине јавних функционера и да води регистар јавних функционера, имовине и поклона и
– контролише финансирање политичких субјеката;

2. Разоткривање неправилности које учине појединци и/или групе, независно од њиховог статуса, због којег је Агенција дужна да поступа по представкама и пријавама правних и физичких лица;

3. Едукација представника јавног сектора и других циљних група, укључујући и општу јавност, о питањима значајним за антикорупцијско деловање;

4. Обезбеђивање механизама за успостављање и унапређење интегритета у институционалном и регулаторном оквиру, због чега је Агенција дужна да:

– координира процес увођења и надзире спровођење планова интегритета у јавном сектору;
– надзире и извештава о процесу спровођења националне антикорупцијске стратегије;
– анализира прописе на ризике од корупције и даје иницијативе за измену и доношење прописа ради отклањања коруптивних ризика и
– спроводи истраживања и анализе како би обезбедила емпиријска знања за формулисање антикорупцијских јавних политика;

5. Успостављање и јачање веза са окружењем у којем ради, због чега је Агенција дужна да:

– сарађује са представницима међународне заједнице и међународним телима;
– сарађује и координира рад са другим независним државним и регулаторним телима;
– сарађује са организацијама цивилног друштва и
– спроводи антикорупцијске кампање;

6. Обезбеђивање сопствене одговорности пред грађанима, због чега је Агенција дужна да омогући и осигура:
– законито и ефикасно поступање у стварима из сопствене надлежности и
– транспарентност рада и доступност информација у свом поседу;

7. Јачање сопствених капацитета ради делотворног спровођења поверених надлежности.

 

Надлежности Одбора

Надлежности сектора