Osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije, samostalnog, nezavisnog, državnog organa, započelo je konstituisanjem Odbora Agencije (15. aprila 2009. godine) kome je povereno da donese Poslovnik o radu Odbora, odredi kriterijume i sprovede konkurs za izbor direktora i zamenika direktora Agencije. Direktor Agencije i zamenik direktora izabrani su 19. jula 2009. godine kada počinje rad na obezbeđivanju osnovnih uslova za rad, ali i pripreme za početak pune primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije od 1. januara 2010. godine. U veoma kratkom roku donet je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Agenciji, na osnovu koga je izrađen plan budžeta za 2010. godinu, i započet rad na obezbeđivanju dodatnih prostorija i opreme za rad.

Tokom prve godine rada, Agencija je paralelno sa primenom Zakona radila i na uspostavljanju stručne službe (sprovedena su tri javna konkursa za popunjavanje radnih mesta u službi Agencije), kao i na stvaranju osnovnih tehničkih preduslova za nesmetano funkcionisanje Agencije. Tako je obezbeđena nova računarska oprema za sve zaposlene kao i hardverska oprema pomoću koje je u prvoj polovini godine objavljena baza imovinskih karata funkcionera, koja se neprestano uvećava.

Upoznavanje funkcionera sa radom Agencije je, takođe, zauzela važno mesto u prvoj godini rada, pa je u pet navrata održano po desetak radnih sastanaka širom Srbije koji su obuhvatili funkcionere i državne službenike, predstavnike organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, civilnog sektora i medije iz gotovo svih opština i gradova u Srbiji.

Zakonom o Agenciji su prvi put propisane prekršajne kazne za kršenje odredaba tog zakona, a za neprijavljivanje i davanje lažnih podataka o imovini, propisana ja kazna zatvora i zabrana obavljanja javne funkcije u periodu od deset godina, ukoliko funkcioner bude osuđen na kaznu zatvora.

Agencija je ustanovljenja kao institucija sa jakom preventivnom ulogom koju do sada niko od organa koji su se bavili korupcijom nije imao i njen osnovni cilj je da u koordinaciji sa drugim organima javne vlasti, civilnim sektorom, medijima i javnošću u celosti poboljša stanje u ovoj oblasti. Između ostalog, Agencija u tom preventivnom smislu ima ovlašćenja da sa državnim organima radi na izradi njihovih planova integriteta. Ovi planovi, kao novina u našem pravnom sistemu, treba da osiguraju smanjenje i otklanjanje rizika za nastanak i razvoj korupcije.

Agencija je dobila i nadležnosti u kontroli finansiranja političkih stranaka, ali se zbog toga što se u praksi pokazao kao manjkav pristupilo pisanju novog Zakona o finasiranju političkih subjekata koji će do kraja 2010. godine ući u skupštinsku proceduru. Ovim Zakonom će biti omogućeno da izveštaji o finansijskom poslovanju stranaka budu znatno transparentniji. U međuvremenu je Agencija izmenila obrasce za prijavljivanje troškova prilikom sprovođenja izborne kampanje. Rad na novom Zakonu je važan, posebno zato što je 2010. Grupa zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) radila na trećoj evaluaciji koja tematski pokriva finansiranje političkih stranaka i inkriminaciju korupcije, a njihova analiza zakonodavnog okvira je pokazatelj šta treba preduzeti u ovoj oblasti.