Оснивање Агенције за борбу против корупције, самосталног, независног, државног органа, започело је конституисањем Одбора Агенције (15. априла 2009. године) коме је поверено да донесе Пословник о раду Одбора, одреди критеријуме и спроведе конкурс за избор директора и заменика директора Агенције. Директор Агенције и заменик директора изабрани су 19. јула 2009. године када почиње рад на обезбеђивању основних услова за рад, али и припреме за почетак пуне примене Закона о Агенцији за борбу против корупције од 1. јануара 2010. године. У веома кратком року донет је Правилник о систематизацији радних места у Агенцији, на основу кога је израђен план буџета за 2010. годину, и започет рад на обезбеђивању додатних просторија и опреме за рад.

Током прве године рада, Агенција је паралелно са применом Закона радила и на успостављању стручне службе (спроведена су три јавна конкурса за попуњавање радних места у служби Агенције), као и на стварању основних техничких предуслова за несметано функционисање Агенције. Тако је обезбеђена нова рачунарска опрема за све запослене као и хардверска опрема помоћу које је у првој половини године објављена база имовинских карата функционера, која се непрестано увећава.

Упознавање функционера са радом Агенције је, такође, заузела важно место у првој години рада, па је у пет наврата одржано по десетак радних састанака широм Србије који су обухватили функционере и државне службенике, представнике органа територијалне аутономије, локалне самоуправе, цивилног сектора и медије из готово свих општина и градова у Србији.

Законом о Агенцији су први пут прописане прекршајне казне за кршење одредаба тог закона, а за непријављивање и давање лажних података о имовини, прописана ја казна затвора и забрана обављања јавне функције у периоду од десет година, уколико функционер буде осуђен на казну затвора.

Агенција је установљења као институција са јаком превентивном улогом коју до сада нико од органа који су се бавили корупцијом није имао и њен основни циљ је да у координацији са другим органима јавне власти, цивилним сектором, медијима и јавношћу у целости побољша стање у овој области. Између осталог, Агенција у том превентивном смислу има овлашћења да са државним органима ради на изради њихових планова интегритета. Ови планови, као новина у нашем правном систему, треба да осигурају смањење и отклањање ризика за настанак и развој корупције.

Агенција је добила и надлежности у контроли финансирања политичких странака, али се због тога што се у пракси показао као мањкав приступило писању новог Закона о финасирању политичких субјеката који ће до краја 2010. године ући у скупштинску процедуру. Овим Законом ће бити омогућено да извештаји о финансијском пословању странака буду знатно транспарентнији. У међувремену је Агенција изменила обрасце за пријављивање трошкова приликом спровођења изборне кампање. Рад на новом Закону је важан, посебно зато што је 2010. Група земаља за борбу против корупције Савета Европе (ГРЕКО) радила на трећој евалуацији која тематски покрива финансирање политичких странака и инкриминацију корупције, а њихова анализа законодавног оквира је показатељ шта треба предузети у овој области.