Odbor Agencije za borbu protiv korupcije ima devet članova koji se biraju na period od četiri godine i mogu biti izabrani najviše dva puta. Članove Odbora bira Narodna skupština na osnovu predloga ovlašćenih predlagača: Administrativnog odbora Narodne skupštine; predsednika Republike; Vlade; Vrhovnog kasacionog suda; Državne revizorske institucije; Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, putem zajedničkog dogovora; Socijalno-ekonomskog saveta; Advokatske komore Srbije i udruženja novinara u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora.

Odbor bira i razrešava direktora Agencije, odlučuje o uvećanju plate direktora, odlučuje po žalbama na odluke direktora kojima se izriču mere u skladu sa ovim zakonom, usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije koji podnosi Narodnoj skupštini, vrši nadzor nad radom i imovinskim stanjem direktora, predlaže budžetska sredstva za rad Agencije, donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove određene ovim zakonom.

Odbor radi i odlučuje u sednici koje se, po pravilu, održavaju dva puta mesečno. Sednica Odbora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Odbora, a odluke se donose većinom glasova svih članova. Radom Odbora rukovodi predsednik, koga između sebe biraju članovi Odbora.

Predsednika i zamenika predsednika Odbora biraju članovi Odbora na period od godinu dana.

Predsednik Odbora predstavlja i zastupa Odbor pred državnim organima i drugim domaćim i međunarodnim telima i organizacijama; stara se o organizaciji rada i izvršavanju zadataka i odluka Odbora; priprema i saziva sednice Odbora, predlaže dnevni red sednica i predsedava sednicama; potpisuje odluke i akte Odbora i obavlja druge poslove određene zakonom, Poslovnikom, odlukama i drugim aktima Odbora. Zamenik predsednika zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti i obavlja druge poslove za koje ga predsednik Odbora ovlasti.

Javnost rada Odbora ostvaruje se: objavljivanjem opštih akata Odbora u „Službenom glasniku Republike Srbije“; objavljivanjem evidencija, izveštaja i odluka u sredstvima javnog obaveštavanja; omogućavanjem novinarima i drugim zainteresovanim licima da prate sednice Odbora sa kojih javnost nije isključena; održavanjem konferencija za štampu; davanjem službenih saopštenja; izdavanjem zbornika prakse i drugih publikacija u vezi sa radom Odbora i Agencije.