Надлежности одбора

Одбор Агенције за борбу против корупције има девет чланова који се бирају на период од четири године и могу бити изабрани највише два пута. Чланове Одбора бира Народна скупштина на основу предлога овлашћених предлагача: Административног одбора Народне скупштине; председника Републике; Владе; Врховног касационог суда; Државне ревизорске институције; Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја, путем заједничког договора; Социјално-економског савета; Адвокатске коморе Србије и удружења новинара у Републици Србији, путем заједничког договора.

Одбор бира и разрешава директора Агенције, одлучује о увећању плате директора, одлучује по жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са овим законом, усваја годишњи извештај о раду Агенције који подноси Народној скупштини, врши надзор над радом и имовинским стањем директора, предлаже буџетска средства за рад Агенције, доноси пословник о свом раду и врши друге послове одређене овим законом.

Одбор ради и одлучује у седници које се, по правилу, одржавају два пута месечно. Седница Одбора може се одржати ако јој присуствује више од половине чланова Одбора, а одлуке се доносе већином гласова свих чланова. Радом Одбора руководи председник, кога између себе бирају чланови Одбора.

Председника и заменика председника Одбора бирају чланови Одбора на период од годину дана.

Председник Одбора представља и заступа Одбор пред државним органима и другим домаћим и међународним телима и организацијама; стара се о организацији рада и извршавању задатака и одлука Одбора; припрема и сазива седнице Одбора, предлаже дневни ред седница и председава седницама; потписује одлуке и акте Одбора и обавља друге послове одређене законом, Пословником, одлукама и другим актима Одбора. Заменик председника замењује председника у случају његове одсутности или спречености и обавља друге послове за које га председник Одбора овласти.

Јавност рада Одбора остварује се: објављивањем општих аката Одбора у „Службеном гласнику Републике Србије“; објављивањем евиденција, извештаја и одлука у средствима јавног обавештавања; омогућавањем новинарима и другим заинтересованим лицима да прате седнице Одбора са којих јавност није искључена; одржавањем конференција за штампу; давањем службених саопштења; издавањем зборника праксе и других публикација у вези са радом Одбора и Агенције.

 

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]