Kancelarija Odbora obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Odbora. Kancelarijom rukovodi sekretar koga Odbor postavlja iz reda zaposlenih u Agenciji na predlog predsednika Odbora. Sekretar Odbora priprema sednice Odbora, koordinira rad članova Odbora, pomaže predsedniku Odbora u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti, priprema nacrte odluka u saradnji sa savetnicima, stara se o sastavljanju, dostavljanju i objavljivanju pisanih otpravaka odluka, i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, opštim aktima Agencije i nalozima Odbora ili predsednika Odbora.