Kancelarija Odbora obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Odbora. Kancelarijom rukovodi šef Kancelarije koga Odbor postavlja iz reda zaposlenih u Agenciji na predlog predsednika Odbora. Šef Kancelarije Odbora priprema sednice Odbora, koordinira rad članova Odbora, pomaže predsedniku Odbora u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti, priprema nacrte odluka u saradnji sa savetnicima, stara se o sastavljanju, dostavljanju i objavljivanju pisanih otpravaka odluka, i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, opštim aktima Agencije i nalozima Odbora ili predsednika Odbora.

 

Valentina Šestović, šef Kancelarije Odbora Agencije

Profesionalnu karijeru započela je u javnom tužilaštvu (tadašnje Četvrto opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu), zatim je radila u Republičkom odboru za rešavanje o sukobu interesa kao savetnik člana Republičkog odbora. U Agenciji za borbu protiv korupcije radi od njenog osnivanja u Kancelariji Odbora, prvo na poslovima višeg savetnika, a od 2012. godine obavlja dužnost šefa Kancelarije Odbora.

Stručno se usavršavala na više programa i obuka iz oblasti sukoba interesa, borbe protiv korupcije, završila program “Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javne funkcije” (Ajova i Ilinois, 2010. godine) i Program za rukovodioce u oblasti bezbednosti i vladavine prava (Haška akademija za lokalnu upravu, 2014. godine).

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila pravosudni ispit.