Канцеларија Одбора обавља стручне, административне и техничке послове потребне за рад Одбора. Канцеларијом руководи шеф Канцеларије кога Одбор поставља из реда запослених у Агенцији на предлог председника Одбора. Шеф Канцеларије Одбора припрема седнице Одбора, координира рад чланова Одбора, помаже председнику Одбора у обављању послова из његове надлежности, припрема нацрте одлука у сарадњи са саветницима, стара се о састављању, достављању и објављивању писаних отправака одлука, и обавља друге послове у складу са законом, општим актима Агенције и налозима Одбора или председника Одбора.

 

Валентина Шестовић, шеф Канцеларије Одбора Агенције

Професионалну каријеру започела је у јавном тужилаштву (тадашње Четврто општинско јавно тужилаштво у Београду), затим је радила у Републичком одбору за решавање о сукобу интереса као саветник члана Републичког одбора. У Агенцији за борбу против корупције ради од њеног оснивања у Канцеларији Одбора, прво на пословима вишег саветника, а од 2012. године обавља дужност шефа Канцеларије Одбора.

Стручно се усавршавaла на више програма и обука из области сукоба интереса, борбе против корупције, завршила програм “Спречавање сукоба интереса при вршењу јавне функције” (Ајова и Илиноис, 2010. године) и Програм за руководиоце у области безбедности и владавине права (Хашка академија за локалну управу, 2014. године).

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду и положила правосудни испит.