Канцеларија Одбора обавља стручне, административне и техничке послове потребне за рад Одбора. Канцеларијом руководи секретар кога Одбор поставља из реда запослених у Агенцији на предлог председника Одбора. Секретар Одбора припрема седнице Одбора, координира рад чланова Одбора, помаже председнику Одбора у обављању послова из његове надлежности, припрема нацрте одлука у сарадњи са саветницима, стара се о састављању, достављању и објављивању писаних отправака одлука, и обавља друге послове у складу са законом, општим актима Агенције и налозима Одбора или председника Одбора.