Надлежности сектора


У Сектору за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама
обављају се послови који се односе на:

 • вођење Регистра функционера;
 • вођење регистра имовине и прихода функционера (у даљем тексту: Регистар имовине); вођење евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција и поступака приватизације, јавних набавки и других поступака чији је исход закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини;
 • вођење и објављивање каталога поклона;
 • проверу благовремености подношења извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Извештај) и тачности и потпуности података из Извештаја;
 • праћење имовинског стања функционера;
 • пријем и процену представки правних и физичких лица;
 • поступање по представкама;
 • поступање у случају повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора;
 • израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора;
 • пружање правне помоћи из делокруга Сектора;
 • реализацију обука;
 • сарадњу са другим унутрашњим јединицама у циљу извршавања послова из делокруга Сектора;
 • израду извештаја о раду Сектора.

 

У Одељењу за вођење регистара и посебних евиденција обављају се следећи послови:

 • пријем, обрада и верификација Извештаја;
 • вођење Регистра имовине; пријем, обрада и верификација обавештења о ступању на функцију и престанку функције;
 • вођење Регистра функционера;
 • вођење евиденције правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција; пријем, обрада и верификација обавештења правних лица у којима је функционер власник више од 20% удела или акција о учешћу у поступцима приватизације, јавних набавки и другим поступцима чији је исход закључивање уговора са органом Републике, територијалне аутономије, локалне самоуправе, другим корисником буџета, односно другим правним лицем чији је оснивач орган Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе или правним лицем у којем је више од 20% капитала у јавној својини;
 • пријем, обрада и верификација копија евиденција поклона;
 • израда каталога поклона;
 • провера формално-техничке исправности Извештаја, обавештења о ступању на функцију и престанку функције и копија евиденција поклона;
 • објављивање и ажурирање јавних података из регистара и посебних евиденција из делокруга Сектора на интернет презентацији Агенције;
 • вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Одељења;
 • израда нацрта дописа и аката из делокруга Одељења;
 • праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одељења;
 • израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Одељења;
 • анализа података из Извештаја у циљу израде предлога годишњег плана провере;
 • вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање
  прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из
  делокруга Одељења;
 • учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења;
 • припрема за израду извештаја о раду Сектора;
 • други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за контролу имовине и прихода функционера обављају се следећи послови:

 • провера тачности и потпуности података из Извештаја;
 • праћење имовинског стања функционера и утврђивање разлога несагласности између података из Извештаја и стварног стања или између увећане вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода;
 • вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Одељења;
 • израда нацрта дописа и аката из делокруга Одељења;
 • праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Одељења;
 • израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Одељења;
 • вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења;
 • учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења;
 • припрема за израду извештаја о раду Сектора;
 • други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за поступање по представкама обављају се следећи послови:

 • пријем и процена представки правних и физичких лица;
 • вођење евиденције примљених представки;
 • поступање по представкама правних и физичких лица;
 • пружање правне помоћи из делокруга Одељења;
 • израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Одељења;
 • вођење евиденције поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења;
 • идентификовање проблема који доводе до корупције у јавном сектору;
 • учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења;
 • припрема за израду извештаја о раду Сектора;
 • други послови из делокруга Одељења.

 

У Одсеку за истраживање и аналитичке послове обављају се следећи послови:

 • израда анализе категорија функционера на основу које се израђује предлог годишњег плана провере података из Извештаја;
 • израда анализа докумената и информација достављених од других државних органа и других правних лица на основу којих се проверава тачност и потпуност података из Извештаја;
 • израда анализа појава везаних за корупцију у вези са пријављивањем имовине и прихода функционера, јавним набавкама и поклонима, на основу података из евиденција Сектора;
 • израда анализа примљених представки;
 • израда анализа појава везаних за корупцију у вези са примљеним представкама;
 • израда анализа одлука у вези са исходима поступака иницираних од стране Сектора;
 • израда извештаја о раду Сектора.

У Сектору за контролу финансирања политичких активности обављају се послови у два одељења.

 

У Одељењу за контролу финансијских извештаја политичких субјеката обављају се послови:

 • пријем, обрада и верификација финансијских извештаја политичких субјеката;
 • вођење базa података потребних за послове контроле финансијских извештаја политичких субјеката;
 • канцеларијска, теренска и садржинска контрола финансијских извештаја политичких субјеката;
 • израда предлога закључка о налазу контроле и извештаја о извршеној контроли;
 • израда предлога за обезбеђивање средстава у буџету Републике Србије за контролу трошкова изборних кампања;
 • избор, организација и координација рада и надзор над радом посматрача изборних кампања;
 • обрада и анализа података и израда извештаја о резултатима посматрања у току и након изборних кампања;
 • учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења;
 • припрема за израду извештаја о раду Сектора;
 • други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за поступање у случају повреде закона обављају се послови:

 • вођење поступака за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији из делокруга Сектора и закона који уређује финансирање политичких активности;
 • израда нацрта дописа и аката из делокруга Сектора;
 • праћење извршавања одлука Агенције из делокруга Сектора;
 • праћење и усклађивање донетих одлука с праксом Агенције;
 • израда нацрта мишљења и упутстава за спровођење Закона о Агенцији из делокруга Сектора и мишљења у вези са применом закона којим се уређује финансирање политичких активности;
 • вођење евиденције покренутих поступака, донетих одлука и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, кривичних пријава и извештаја надлежним државним органима из делокруга Одељења;
 • обрада података из финансијских извештаја политичких субјеката, евиденција Сектора, евиденција других унутрашњих јединица, података добијених од других државних органа и других правних лица и других јавно доступних података у циљу израде анализа појава везаних за корупцију код финансирања политичких активности;
 • учествовање у спровођењу обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Одељења;
 • припрема извештаја о раду Сектора;
 • други послови из делокруга Одељења.

 

У Сектору за решавање о сукобу интереса обављају се послови:

 • решавања о сукобу интереса; предлагања мера за отклањање сукоба интереса;
 • вођења поступка утврђивања повреде Закона по питању сукоба интереса и изрицања мера прописаних Законом у првом степену;
 • израде нацрта одлука;
 • давања сагласности у складу са Законом;
 • израде нацрта мишљења за спровођење Закона у погледу сукоба интереса;
 • други послови из делокруга службе.

 

У Сектору за превенцију обављају се послови:

 • надзорa над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције (у даљем тексту: Стратегија) и Акционог плана за примену Националне стратегије за борбу против корупције;
 • израдe годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана;
 • израдe мишљења и других аката из надлежности Сектора;
 • израдe мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа;
 • давањa смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору;
 • припремe и спровођења програма обуке о борби против корупције из надлежности Сектора;
 • спровођењa истраживања о видовима корупције;
 • сарадње са организацијама цивилног друштва у области борбе против корупције;
 • учествовањa у припремању предлога пројеката и имплементацији одобрених пројеката;
 • израде извештаја о раду Сектора.

 

У Одсеку за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања обављају се послови:

 • припреме и спровођења програма обуке о борби против корупције из надлежности Сектора;
 • спровођења истраживања о видовима корупције;
 • развоја методологија и алата за мерење различитих видова корупције;
 • сарадње са организацијама цивилног друштва у области борбе против корупције.

 

У Одсеку за надзор над спровођењем Стратегије и Акционог плана и анализу прописа:

 • надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана;
 • израде годишњег извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана;
 • израде мишљења у вези са применом Стратегије и Акционог плана;
 • израде мишљења о процени ризика корупције у прописима и нацртима прописа;
 • израде мишљења, препорука и иницијатива за измену и доношење прописа ради унапређења нормативног оквира у циљу спречавања корупције.

 

У Одсеку за планове интегритета обављају се следећи послови:

 • давање смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору;
 • формирања и координације радних група за израду нацрта планова интегритета;
 • праћења доношења и спровођења планова интегритета и контроле квалитета донетих планова интегритета;
 • вођења евиденције о лицима одговорним за израду и спровођење планова интегритета и о обука тих лица;
 • израде извештаја о самопроцени интегритета органа јавне власти.

 

У Сектору за међународну сарадњу обављају се послови:

 • сарадње са Групом држава за борбу против корупције Савета Европе (GRECO), Kанцеларијом Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC), Конференцијом држава чланица (потписница УН Конвенције против корупције), Мрежом против корупције у оквиру Организације за економски развој и сарадњу (ACN/OECD), као и учешћа у експертским радним групама у саставу ових тела;
 • сарадње са другим релевантним међународним институцијама и организацијама;
 • извештавања о испуњавању обавеза које произлазе из међународних механизама у борби против корупције;
 • координације и израде прилога за Извештај Европске комисије о напретку Србије, као и извештаја о спровођењу УН Конвенције против корупције;
 • праћења међународних прописа и стандарда из области борбе против корупције и анализе усклађености са правном тековином Европске уније;
 • припреме излагања представника Агенције на међународним скуповима;
 • представљања Агенције на међународним конференцијама и семинарима;
 • сарадње са надлежним државним институцијама у процесу европских интеграција у делу који се односи на област борбе против корупције, као и учешћа у раду Преговарачке групе за Поглавље 23-Правосуђе и основна права;
 • упућивања на потребе измене домаћег законодавства ради усклађивања са међународно прихваћеним правним правилима и стандардима;
 • припреме, представљања и спровођења међународних пројеката, који се финансирају из билатералне помоћи, ЕУ и средстава међународних организација;
 • учешћа у раду секторских радних група за програмирање и праћење ЕУ средстава и развојне помоћи;
 • координације међународне сарадње у области борбе против корупције са надлежним државним органима;
 • спровођења обука у циљу упознавања са надлежностима Агенције из делокруга Сектора;
 • други послови из делокруга Сектора.

 

У Одељењу за опште послове обављају се послови:

 • пријема у радни однос и остваривања права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника на положају, државних службеника на извршилачким радним местима и намештеника;
 • израде предлога општих и нацрта појединачних аката из области радних односа;
 • вредновања учинка рада државних службеника и аналитике радних места;
 • обуке и стручног усавршавања запослених;
 • вођења одговарајућих евиденција у области рада;
 • материјално-финансијски и рачуноводствени послови;
 • поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 • вођења поступака јавних набавки;
 • пријема, отпремања и архивирања поште;
 • развијања информатичке основе за одвијање радног процеса;
 • одржавања информатичке опреме и интернет презентације;
 • други послови из делокруга сектора.

 

Канцеларија директора обавља послове који се односе на:

 • протокол;
 • набавку и вођење евиденције протоколарних и пригодних поклона;
 • координацију рада унутрашњих јединица;
 • организацију и координацију у вези са остваривањем сарадње директора и Одбора;
 • обезбеђивање јединственог рада Стручне службе Агенције;
 • организацију и координацију састанака у вези са остваривањем сарадње Агенције са другим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама;
 • административно-техничку подршку у раду директору и заменику директора; координацију
  израде годишњег плана рада Агенције;
 • израду годишњег извештаја о раду Агенције;
 • ажурирање информатора о раду Агенције; израду и спровођење комуникационе стратегије Агенције;
 • планирање и саветодавно-аналитичке послове у вези са организовањем медијских наступа и
  презентација Агенције;
 • праћење и анализу медијског извештавања о Агенцији;
 • сарадњу са представницима медија; вођење евиденције медијских наступа представника Агенције;
 • поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 • администрирање и ажурирање интернет презентације Агенције и налога на друштвеним мрежама;
 • комуникацију са грађанима, организовање и реализацију посета грађана;
 • друге послове из делокруга Канцеларије.

 

 

Канцеларија Одбора обавља послове који се односе на:

 • припрему материјала и података за рад Одбора;
 • израду одлука по жалбама;
 • припрему седница Одбора и координацију рада Одбора;
 • припрему нацрта других одлука Одбора у складу са пословником о раду Одбора и израду записника;
 • формирање и чување архиве Одбора;
 • анализу и припрему података о раду Одбора за годишњи извештај о раду Агенције;
 • друге послове из делокруга Канцеларије, у складу са законом, општим актима Агенције и налозима Одбора или председника Одбора.