Lobiranje

                            Kako se prijaviti za obuku za lobistu

Zahtev za pohađanje obuke podnosi se Agenciji elektronskim putem.

Nakon podnošenja u elektronskoj formi i dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati naknade za pohađanje obuke, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre

Podnosilac zahteva može podneti zahtev za pohađanje obuke uvek, a najkasnije 10 dana pre datuma održavanja obuke.

Podaci o vremenu, mestu i datumu sprovođenja obuke objavljuju se na internet prezentaciji Agencije i Portalu e-Uprave Republike Srbije.

Obrazac Zahteva za pohađanje obuke i svi drugi obrasci biće dostupni na sajtu Agencije nakon početka primene Zakona o lobiranju, Kodeksa ponašanja učesnika u lobiranju (Sl. Glasnik RS broj 53/19), Pravilnika o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (Sl. Glasnik RS broj 53/19) i Pravilnika o programu obuke za lobistu  (Sl. Glasnik RS broj 54/19).

=========================================================================================

U susret Zakonu o lobiranju

Postojanje zakonskog okvira za vidljivo lobiranje od velikog je značaja za čuvanje integriteta procesa javnog odlučivanja. Javnost ima pravo da zna kako su institucije i funkcioneri donosili odluke, odnosno ko je lobirao u prilog aktuelnih pitanja. Donosioci odluka bi trebalo da daju primer svojim ličnim ponašanjem kada je reč o odnosima sa lobistima čija je uloga legitimna i zakonom definisana.

Agencija za borbu protiv korupcije intenzivno se priprema za početak primene Zakona o lobiranju (14. avgust, 2019. godine), što podrazumeva donošenje podzakonskih akata, prilagođavanje softverskih aplikacija, jačanje kapaciteta zaposlenih i brojne druge aktivnosti. Zaposleni uče od istaknutih stručnjaka o međunarodnim standardima, regulisanju lobiranja kao mehanizma prevencije korupcije, kao i principima i praksi u ovom domenu (http://www.acas.rs/lobiranje-mera-za-sprecavanje-korupcije/).

Donošenje ovog Zakona pozdravila je i Grupa država protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) u nedavno usvojenom prelaznom izveštaju za Srbiju za Četvrti krug evaluacije – prevencija korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce. Zakon o lobiranju možete pročitati OVDE.

==========================================================================================

LOBIRANJE

Zakon o lobiranju (u daljem tekstu: Zakon) je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 87/18, a primenjuje se od 14.08.2019. godine. Zakonom se uređuju uslovi i način obavljanja aktivnosti lobiranja, registar i evidencije u vezi sa lobiranjem i druga značajna pitanja za lobiranje.

CILJ DONOŠENJA ZAKONA

Osnovni cilj zakona je da uspostavi jasan normativni okvir u oblasti lobiranja u Republici Srbiji. Zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri se štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije i podiže poverenje građana u proces donošenja odluka, odnosno utvrđivanje pravila u vezi sa obavljanjem lobiranja.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Zakonom o lobiranju su propisani uslovi za obavljanje lobiranja, a Agencija za borbu protiv korupcije ( u daljem tekstu: Agencija) će vršiti:
• obuku u skladu sa Programom obuke i naknadom za sprovođenje obuke i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobiste;
• vođenje Registra lobista i Registra pravnih lica koja obavljaju lobiranje (upis, promene i brisanje iz Registra), kao i vođenje posebne evidencije o stranim fizičkim i pravnim licima koja obavljaju lobiranje, koji će biti javni i objavljeni na internet stranici Agencije;
• kontrolu sadržine i načina vođenja evidencija organa vlasti o lobističkim kontaktima funkcionera koji su izabrani, postavljeni, imenovani, zaposleni ili na drugi način radno angažovani u tom organu;
• izricanje mera u slučaju kršenja obaveza lobiranom licu, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje korupcije, odnosno iniciranje pokretanja disciplinskog postupka;
• provera Izveštaja o radu lobista, odnosno pravnih lica koja vrše lobiranje i
• podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene ovim zakonom.

ŠTA JE LOBIRANJE

Lobiranje je aktivnost kojom se vrši uticaj na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organe imalaca javnih ovlašćenja, čiji je osnivač organ vlasti, u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata, iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja, u skladu sa zakonom.

ŠTA SE NE SMATRA LOBIRANJEM

◦ informacije, stavovi i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljenim u sredstvima javnog informisanja;
◦ aktivnosti lica koja javno saopštavaju svoje stavove u pripremi, razmatranju ili davanju stručnih mišljenja o predloženim rešenjima zakona i drugih propisa;
◦ građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona i drugih propisa;
◦ aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima.

KO MOŽE DA BUDE LOBISTA

Lobiranje može da obavlja fizičko lice koje je upisano u Registar lobista i privredno društvo, odnosno udruženje koje je upisano u Registar pravnih lica.
Lobiranje može da obavlja i fizičko lice koje nije upisano u Registar lobista ako je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod korisnika lobiranja ili zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja (neregistrovani lobista).
Lobiranje u Republici Srbiji može da obavlja i strano fizičko i pravno lice koje je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin, odnosno ima sedište, i ako je upisano u posebnu evidenciju o stranim fizičkim, odnosno pravnim licima koja obavljaju lobiranje na teritoriji Republike Srbije.

ZABRANJENO JE DA OBAVLJA LOBIRANJE

Izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost (lobirano lice).
Ova zabrana traje i dve godine od dana prestanka funkcije, odnosno prestanka radnog odnosa ili radnog angažovanja.

OBAVEZE LOBISTE/ PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA LOBIRANJE

• da se pridržava načela Integriteta;
• da postupa u skladu sa Kodeksom ponašanja učesnika u lobiranju;
• da u pismenoj formi obavesti Agenciju o promeni podataka;
• da zaključi ugovor o lobiranju sa korisnikom lobiranja, ali se ne može ovim ugovorom obavezati na određeni ishod lobiranja;
• da Agenciji dostavi Izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o brisanju iz registra i
• da na zahtev Agencije, dostavi tražene podatke.

KO JE KORISNIK LOBIRANJA

Korisnik lobiranja je fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje.

KO JE LOBIRANO LICE

Lobirano lice je izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, a koje učestvuje u postupku pripreme i donošenja zakona i drugih propisa, i ima obavezu da Agenciju obavesti u roku od 15 dana o lobističkom kontaktu.

NAPOMENA:

Agencija će početi sa aktivnostima iz svoje nadležnosti od dana primene Zakona 14.08.2019. godine, o čemu će blagovremeno obaveštavati javnost na svojoj internet prezenataciji.