Лобирање

                            Како се пријавити за обуку за лобисту

Захтев за похађање обуке подноси се Агенцији електронским путем.

Након подношења у електронској форми и добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати накнаде за похађање обуке, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре

Подносилац захтева може поднети захтев за похађање обуке увек, а најкасније 10 дана пре датума одржавања обуке.

Подаци о времену, месту и датуму спровођења обуке објављују се на интернет презентацији Агенције и Порталу е-Управе Републике Србије.

Образац Захтева за похађање обуке и сви други обрасци биће доступни на сајту Агенције након почетка примене Закона о лобирању, Кодекса понашања учесника у лобирању (Сл. Гласник РС број 53/19), Правилника о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања (Сл. Гласник РС број 53/19) и Правилника о програму обуке за лобисту  (Сл. Гласник РС број 54/19).

=========================================================================================

У сусрет Закону о лобирању

Постојање законског оквира за видљиво лобирање од великог је значаја за чување интегритета процеса јавног одлучивања. Јавност има право да зна како су институције и функционери доносили одлуке, односно ко је лобирао у прилог актуелних питања. Доносиоци одлука би требало да дају пример својим личним понашањем када је реч о односима са лобистима чија је улога легитимна и законом дефинисана.

Агенција за борбу против корупције интензивно се припрема за почетак примене Закона о лобирању (14. август, 2019. године), што подразумева доношење подзаконских аката, прилагођавање софтверских апликација, јачање капацитета запослених и бројне друге активности. Запослени уче од истакнутих стручњака о међународним стандардима, регулисању лобирања као механизма превенције корупције, као и принципима и пракси у овом домену (http://www.acas.rs/lobiranje-mera-za-sprecavanje-korupcije/).

Доношење овог Закона поздравила је и Група држава против корупције Савета Европе (ГРЕКО) у недавно усвојеном прелазном извештају за Србију за Четврти круг евалуације – превенција корупције у односу на посланике, судије и тужиоце. Закон о лобирању можете прочитати ОВДЕ.

==========================================================================================

ЛОБИРАЊЕ

Закон о лобирању (у даљем тексту: Закон) је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 87/18, а примењује се од 14.08.2019. године. Законом се уређују услови и начин обављања активности лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга значајна питања за лобирање.

ЦИЉ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

Основни циљ закона је да успостави јасан нормативни оквир у области лобирања у Републици Србији. Законским уређивањем лобирања у највећој мери се штити јавни интерес будући да се повећава јавност рада органа државне управе, ојачава интегритет и одговорност лобираних лица која врше јавне функције и подиже поверење грађана у процес доношења одлука, односно утврђивање правила у вези са обављањем лобирања.

НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ

Законом о лобирању су прописани услови за обављање лобирања, а Агенција за борбу против корупције ( у даљем тексту: Агенција) ће вршити:
• обуку у складу са Програмом обуке и накнадом за спровођење обуке и издавање уверења о завршеној обуци за лобисте;
• вођење Регистра лобиста и Регистра правних лица која обављају лобирање (упис, промене и брисање из Регистра), као и вођење посебне евиденције о страним физичким и правним лицима која обављају лобирање, који ће бити јавни и објављени на интернет страници Агенције;
• контролу садржине и начина вођења евиденција органа власти о лобистичким контактима функционера који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том органу;
• изрицање мера у случају кршења обавеза лобираном лицу, односно одговорном лицу у органу власти, у складу са законом који уређује спречавање корупције, односно иницирање покретања дисциплинског поступка;
• провера Извештаја о раду лобиста, односно правних лица која врше лобирање и
• подношење захтева за покретање прекршајног поступка за прекршаје предвиђене овим законом.

ШТА ЈЕ ЛОБИРАЊЕ

Лобирање је активност којом се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органе ималаца јавних овлашћења, чији је оснивач орган власти, у поступку доношења закона, других прописа и општих аката, из надлежности тих органа власти, ради остваривања интереса корисника лобирања, у складу са законом.

ШТА СЕ НЕ СМАТРА ЛОБИРАЊЕМ

◦ информације, ставови и мишљења о законима и другим прописима објављеним у средствима јавног информисања;
◦ активности лица која јавно саопштавају своје ставове у припреми, разматрању или давању стручних мишљења о предложеним решењима закона и других прописа;
◦ грађанске иницијативе упућене органима власти на предложена решења закона и других прописа;
◦ активности функционера и запослених у органима власти, ако се те активности обављају у складу са њиховим овлашћењима.

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ЛОБИСТА

Лобирање може да обавља физичко лице које је уписано у Регистар лобиста и привредно друштво, односно удружење које је уписано у Регистар правних лица.
Лобирање може да обавља и физичко лице које није уписано у Регистар лобиста ако је законски заступник или је запослен код корисника лобирања или заступа интересе удружења или привредног друштва чији је члан корисник лобирања (нерегистровани лобиста).
Лобирање у Републици Србији може да обавља и страно физичко и правно лице које је регистровано за обављање лобирања у држави чији је држављанин, односно има седиште, и ако је уписано у посебну евиденцију о страним физичким, односно правним лицима која обављају лобирање на територији Републике Србије.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДА ОБАВЉА ЛОБИРАЊЕ

Изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност (лобирано лице).
Ова забрана траје и две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или радног ангажовања.

ОБАВЕЗЕ ЛОБИСТЕ/ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА ЛОБИРАЊЕ

• да се придржава начела Интегритета;
• да поступа у складу са Кодексом понашања учесника у лобирању;
• да у писменој форми обавести Агенцију о промени података;
• да закључи уговор о лобирању са корисником лобирања, али се не може овим уговором обавезати на одређени исход лобирања;
• да Агенцији достави Извештај о раду најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину, односно у року од 15 дана од дана коначности решења о брисању из регистра и
• да на захтев Агенције, достави тражене податке.

КО ЈЕ КОРИСНИК ЛОБИРАЊА

Корисник лобирања је физичко или правно лице у чијем интересу се врши лобирање.

КО ЈЕ ЛОБИРАНО ЛИЦЕ

Лобирано лице је изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност, а које учествује у поступку припреме и доношења закона и других прописа, и има обавезу да Агенцију обавести у року од 15 дана о лобистичком контакту.

НАПОМЕНА:

Агенција ће почети са активностима из своје надлежности од дана примене Закона 14.08.2019. године, о чему ће благовремено обавештавати јавност на својој интернет презенатацији.