REZULTATI KONKURSA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Kladovo – Izbori za odbornika
20/06/2012
Kovačica – Izbori za odbornike
20/06/2012

REZULTATI KONKURSA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

print
Konkursna komisija donela je odluku o bodovnoj rang-listi nakon sprovedenog konkursa za dodelu sredstava projektima organizacija civilnog društva.

Podnosioci čiji su predlozi projekata bili ocenjivani mogu da ulože žalbu/primedbu na rang-listu u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja bodovne rang-liste na internet prezentaciji Agencije (odnosno zaključno sa 19. martom 2012. godine). O žalbama/primedbama odlučuje tročlana žalbena komisija koju je rešenjem obrazovao
direktor Agencije.

Bodovna rang lista

Zapisnik konkursne komisije