Kalendar rokova

 

Rok Obaveza Obveznici Osnov
31. januar Podnošenje Izveštaja o imovini i prihodima (sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja). Funkcioner kome je prestala javna funkcija dužan je da podnese Izveštaj o bitnim promenama u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije Funkcioneri Čl. 44 Zakona o Agenciji
1. mart Dostava evidencije o poklonima koje je funkcioner primio u vezi sa vršenjem javne funkcije za prethodnu kalendarsku godinu Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba u kojoj funkcioner vrši javnu funkciju Čl. 41 Zakona o Agenciji
16. mart Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.37 Akcionog plana za poglavlje 23
 15. april Dostava Godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaja o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora – za prethodnu godinu Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke Čl. 28 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
 1. jun Objavljivanje kataloga poklona funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu Agencija za borbu protiv korupcije Čl. 41, stav 4 Zakona o Agenciji
 10. jun Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.37 Akcionog plana za poglavlje 23
1. avgust Podnošenje izveštaja o troškovima izbornih kampanja za izbore za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine Politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji Član 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
4. avgust Podnošenje izveštaja o troškovima izbornih kampanja za izbore za poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije Politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji Član 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
 10. septembar Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.37 Akcionog plana za poglavlje 23
 10. decembar Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.37 Akcionog plana za poglavlje 23