Календар рокова

 

Рок Обавеза Обвезници Основ
31. јануар Подношење Извештаја о имовини и приходима (са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја). Функционер коме је престала јавна функција дужан је да поднесе Извештај о битним променама у односу на податке из претходно поднетог Извештаја једном годишње и у наредне две године по престанку јавне функције Функционери Чл. 44 Закона о Агенцији
1. март Достава евиденције о поклонима које је функционер примио у вези са вршењем јавне функције за претходну календарску годину Државни или други орган, организација или јавна служба у којој функционер врши јавну функцију Чл. 41 Закона о Агенцији
16. март Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.37 Акционог плана за поглавље 23
 15. април Достава Годишњих финансијских извештаја као и извештаја о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора – за претходну годину Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке Чл. 28 Закона о финансирању политичких активности
 1. јун Објављивање каталога поклона функционера за претходну календарску годину Агенција за борбу против корупције Чл. 41, став 4 Закона о Агенцији
 10. јун Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.37 Акционог плана за поглавље 23
1. август Подношење извештаја о трошковима изборних кампања за изборе за посланике у Скупштину АП Војводине Политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи Члан 29. Закона о финансирању политичких активности
4. август Подношење извештаја о трошковима изборних кампања за изборе за посланике у Народну скупштину Републике Србије Политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи Члан 29. Закона о финансирању политичких активности
 10. септембар Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.37 Акционог плана за поглавље 23
 10. децембар Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.37 Акционог плана за поглавље 23