Dogovorena saradnja Agencije za borbu protiv korupcije i Agencije za privatizacijy

Deset krivičnih prijava u 2014. godini kao rezultat kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera
17/04/2014
Pres februar 2014.
11/06/2014

Dogovorena saradnja Agencije za borbu protiv korupcije i Agencije za privatizacijy

print

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić i vršilac dužnosti direktora Agencije za privatizaciju Vida Uzelac i održale su sastanak na kome je dogovorena saradnja ove dve institucije u pogledu razmene službenih podataka i informacija u vezi sa kontrolom obaveza javnih funkcionera u organima upravljanja svih preduzeća iz portfolija Agencije za privatizaciju, uključujući i preduzeća u restrukturiranju.

Na sastanku je zaključeno da se obaveze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije primenjuju na sve organe upravljanja u preduzećima kod kojih je Agencija za privatizaciju raskinula ugovor o privatizaciji.

Agenciji za borbu protiv korupcije, Agencija za privatizaciju je u martu ove godine dostavila spisak preduzeća iz svog portfolija, u kojima više od 1.000 lica u organima upravljanja obavlja funkcije, od čega 572 lica obavlja funkcije direktora. Kod preduzeća koja su u statusu restrukturiranja 162 lica obavlja funkciju direktora, 73 lica obavlja funkciju člana nadzornog odbora, 67 lica je na funkciji privremenog zastupnika kapitala, 44 lica su na funkciji člana odbora direktora, dok 25 lica obavlja funkciju člana skupštine.

Dosadašnja praksa pokazuje da funkcioneri organa upravljanja kod ovih privrednih subjekata istovremeno obavljaju više javnih funkcija, da poseduju vlasničke udele u privatnim preduzećima, kao i da u protekle četiri godine nisu podneli izveštaj o imovini, prihodima i funkcijama koje vrše. Na ove kao i druge činjenice u vezi sa mogućim konfliktom interesa funkcionera u preduzećima iz portfolija Agencije kontinuirano se ukazuje u predstavkama koje podnose zaposleni, sindikati i manjinski akcionari.

Agencija za privatizaciju će pružiti punu podršku Agenciji za borbu protiv korupcije u nadzoru nad sprovođenjem zakona kojim se uređuju prava i obaveze funkcionera u privrednim subjektima iz svoje nadležnosti.