04/07/2014

Registar funkcionera – jul 2014.

U Registru koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije registrovano je 38.613 funkcionera, od toga 25.858 aktivnih.
05/07/2012

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom

Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije, u Sektoru za poslove prevencije obrazovano je Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom. U okviru Odeljenja obrazovane su uže unutrašnje jedinice: Odsek za edukacije i Grupa za kampanje i saradnju […]
09/04/2014

Održan seminar studentima na Pravnom fakultetu

U okviru saradnje između Agencije za borbu protiv korupcije i Centra za razvoj karijere studenata Univerziteta u beogradu, danas je održan seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“ na Pravnom fakultetu. Seminaru je prisustvovalo 18 studenata sa Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Fakulteta bezbednosti. Tokom rada učesnici su imali priliku da […]
03/04/2014

Rezultati rada Sektora za operativne poslove u 2013.

Sektor za operativne poslove Agencije za borbu protiv korupcije objavio je rezultate rada Odeljenja za kontrolu imovine funkcionera i Odeljenja za registre, koje možete pogledati na ovoj stranici. Liste su objavljene u cilju obaveštavanja javnosti. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom. Samo pokretanje […]
19/06/2012

Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata

Obavlja poslove prijema godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju političkih stranaka; prijema i kontrole izveštaja o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju; prijema i kontrole izveštaja o prilozima i o imovini političkih subjekata; javnog objavljivanja finansijskih izveštaja o redovnom radu i izbornih kampanja političkih subjekata; saradnje […]
01/04/2014

Rokovi za dostavljanje izveštaja – finansiranje političkih subjekata

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su dužni da dostave izveštaje o troškovima izbornih kampanja u 2014, kao i Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Rokove […]
19/06/2012

Služba za rešavanje sukoba int.

Služba za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene […]
19/06/2012

Služba za odnose sa javnošću

Priprema, određuje i sprovodi komunikacionu strategiju Agencije; prati, analizira i upravlja problemima proistekli iz medijskog izveštavanja o Agencije; planira, obavlja savetodavno-analitičke poslove u vezi sa javnim nastupima i prezentacijama Agencije; vodi evidencije o predstavnicima medija kao i o medijskim nastupima predstavnika Agencije; izdaje saopštenja za javnost, organizuje intervjue u medijima; […]
09/06/2010

Akcioni plan

  AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Obrazac za izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije i Akcionog plana Memorandum o razumevanju