Nekategorizovano

23/04/2010

EU podržava rad Agencije

Ambasadori zemalja Evropske unije u Srbiji podržali su rad srpske Agencije za borbu protiv korupcije i istakli značaj borbe protiv korupcije za napredak Srbije ka EU, navodi se danas u saopštenju delegacije EU u Srbiji.
29/10/2010

Odsek za predstavke

Odsek za predstavke   Osnovni poslovi Odseka su: prijem predstavki i prijava pravnih i fizičkih lica, postupanje po podnetim predstavkama i analiza konkretnih slučajeva sa aspekta pojavnih oblika individualne i sistemske korupcije. Postupak je usmeren na utvrđivanju činjeničnog stanja koje ukazuje na koruprivne aktivnosti pojedinaca ili grupa i preduzimanje mera […]
29/10/2010

Odeljenje za registre

  Jedan od najvažnijih poslova Odelenja jeste vođenje registra funkcionera i registra imovine funkcionera. Do sada u Republici Srbiji nije postojala kompletna i tačna evidencija o funkcionerima, odnosno onim licima koja, u skladu za zakonskom definicijom funkcionera, spadaju u grupu građana Srbije koji se nalaze na odgovornim i uticajnim mestima […]
15/07/2010

Planovi integriteta

Osnovna aktivnost Odseka za planove integriteta jeste da formuliše smernice za izradu planova integriteta onih subjekata koji su Zakonom o Agenciji obavezni da planove izrade i implementiraju. Pored izrade smernica, odsek će pratiti njihovo donošenje i sprovođenje, i u saradnji sa grupom za programe obuke, staraće se o obuci lica […]
15/07/2010

Služba za međunarodnu saradnju

Međunarodna saradnja ima izuzetno važnu ulogu u prevenciji i suzbijanju korupcije s obzirom na činjenicu da je korupcija povezana sa organizovanim i privrednim kriminalom uključujući i pranje novca i predstavlja ozbiljnu pretnju održivom demokratskom i ekonomskom razvoju i institucionalnoj stabilnosti svake zemlje. Suzbijanje korupcije je odgovornost svih država što međunarodnu […]
15/07/2010

Sektor za opšte poslove

Grupa za kadrovske poslove Osnovne aktivnosti Grupe odnose se na pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa, pripremu predloga kadrovskog plana ali i praćenje kadrovske osposobljenosti zaposlenih. Takođe, poslovi Grupe obuhvataju i utvrđivanje programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih kao i praćenje njegove realizacije. Grupa za kadrovske […]
15/07/2010

Sukob interesa

Odeljenje za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene […]
15/07/2010

Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom

Grupa za istraživanja, odnose sa medijima i civilnim društvom   Osnove aktivnosti ove grupe biće usmerene na saradnju sa naučnim institucijama, nevladnim organizacijama, strukovnim udruženjima, medijima kako bi se realizovale aktivnosti, u skladu sa antikorupcijskom strategijom i akcionim planom, koje treba da dovedu do otklanjanja uzroka korupcije. Svi ovi subjekti […]
15/07/2010

Praćenje Strategije i Akcionog plana

Odsek za sprovođenje Strategije i propise Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Strategije za I i II kvartal 2011. godine Poslovi Odseka za sprovođenje Strategije i propise imaju za cilj da kroz saradnju sa državnim organima i njihovu koordinaciju otklone ključne uzroke […]