Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ovde možete pogledati Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa obrazloženjem, na srpskom i na engleskom jeziku. Agencija je 25. jula 2014. godine podnela Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. O ovoj inicijativi možete pročitati više ovde.   Model zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije Obrazloženje Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency Rationale

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Uočeni rizici tiču se pre svega uslova koje je potrebno ispuniti da bi se neka profesija smatrala profesijom od posebnog interesa, koji su postavljeni previše uopšteno i neprecizno. Primera radi, ministarstva mogu predlagati nove profesije od posebnog interesa ukoliko je njihovo obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju, a pri tom nisu predviđeni nikakvi kriterijumi prema kojima bi se utvrđivalo kada postoji poseban interes za njihovo obavljanje, što je od suštinskog značaja prilikom odlučivanja o tome da li neka profesija treba da bude uvrštena među profesije od posebnog interesa. Ukazano je i na druge odredbe Nacrta koje su previše uopštene i neprecizne, čime se stvara prostor za njihova različita tumačenja. Osim toga, očigledna je tendencija da se ministarstvima prepusti da svojim aktima urede pitanje uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa, pri čemu im je dato ovlašćenje da donose podzakonske akte koji su suprotni odredbama važećih zakona, a sve to bez propisivanja odgovarajućih mehanizama kontrole.

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Uočeni rizici tiču se pre svega uslova koje je potrebno ispuniti da bi se neka profesija smatrala profesijom od posebnog interesa, koji su postavljeni previše uopšteno i neprecizno. Primera radi, ministarstva mogu predlagati nove profesije od posebnog interesa ukoliko je njihovo obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju, a pri tom nisu predviđeni nikakvi kriterijumi prema kojima bi se utvrđivalo kada postoji poseban interes za njihovo obavljanje, što je od suštinskog značaja prilikom odlučivanja o tome da li neka profesija treba da bude uvrštena među profesije od posebnog interesa. Ukazano je i na druge odredbe Nacrta koje su previše uopštene i neprecizne, čime se stvara prostor za njihova različita tumačenja. Osim toga, očigledna je tendencija da se ministarstvima prepusti da svojim aktima urede pitanje uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa, pri čemu im je dato ovlašćenje da donose podzakonske akte koji su suprotni odredbama važećih zakona, a sve to bez propisivanja odgovarajućih mehanizama kontrole.

Agencija u Briselu predstavila model za procenu bezbednosti informacija u okviru nacrta plana integriteta

Na konferenciji koja je održana u Briselu 15. juna 2017. godine, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) u saradnji sa Evropskom komisijom, predstavljeni su rezultati koje je ReSPA postigla u poslednjih sedam godina svog rada. Ispred Agencije za borbu protiv korupcije konferenciji su prisustvovale Dragana Krunić i Jasmina Stevanović, kao članice mreže ReSPA za Etiku i integritet.

Pored ostalog, na konferenciji su predstavljeni rezultati primene komparativne studije „Zloupotreba informacionih tehnologija u cilju korupcije“ sa pratećom listom kontrolnih pitanja (ček-lista) za proveru bezbednosti informacija u instituciji, koja je nastala kroz saradnju mreže ReSPA za Etiku i integritet i mreže za E-upravu. Preporuka navedene studije bila je da institucije koje se bave prevencijom korupcije u državama koje su članice ReSPA uključe ovu ček-listu u svoje standarde za procenu rizika od korupcije u oblasti bezbednosti informacija.

Kako je Srbija prva od država, članica ReSPA, koja je to uradila, Dragana Krunić je predstavila način na koji je Agencija za borbu protiv korupcije institucionalizovala navedenu ček-listu.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija