Obukama o izradi i sprovođenju plana integriteta prisustovala 742 učesnika iz 465 institucija u Srbiji

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa svojim godišnjim Planom i programom rada, realizovala ciklus seminara i obuka u martu, aprilu, maju i junu 2017. godine godine u 10 gradova i opština u Srbiji na temu: „Izrada i sprovođenje plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja“. Seminari su bili namenjeni predstavnicima državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, koji će biti zaduženi za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Opšti cilj ovih obuka je razvijanje znanja i svesti o značaju uvođenja plana integriteta kao preventivnog institucionalnog mehanizma za sprečavanje korupcije i drugih nepravilnosti. Osim toga, ciljevi su i upoznavanje članova radnih grupa za izradu plana integriteta sa: pojmom, svrhom i ciljem izrade plana integriteta; uporednom praksom izrade plana integriteta; procesom izrade plana integriteta kroz faze; načinom izrade plana integriteta u skladu sa usvojenim nacrtima (modelima) planova integriteta u elektronskoj formi (putem aplikacije); načinom procene intenziteta rizika. Takođe, koristi se prilika za razjašnjenje spornih pitanja i nejasnoća vezanih za izradu plana integriteta po fazama, davanjem mogućnosti učesnicima seminara da postavljaju pitanja o dilemama vezanim za izradu plana integriteta.

...

Obukama o izradi i sprovođenju plana integriteta prisustovala 742 učesnika iz 465 institucija u Srbiji

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa svojim godišnjim Planom i programom rada, realizovala ciklus seminara i obuka u martu, aprilu, maju i junu 2017. godine godine u 10 gradova i opština u Srbiji na temu: „Izrada i sprovođenje plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja“. Seminari su bili namenjeni predstavnicima državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, koji će biti zaduženi za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Opšti cilj ovih obuka je razvijanje znanja i svesti o značaju uvođenja plana integriteta kao preventivnog institucionalnog mehanizma za sprečavanje korupcije i drugih nepravilnosti. Osim toga, ciljevi su i upoznavanje članova radnih grupa za izradu plana integriteta sa: pojmom, svrhom i ciljem izrade plana integriteta; uporednom praksom izrade plana integriteta; procesom izrade plana integriteta kroz faze; načinom izrade plana integriteta u skladu sa usvojenim nacrtima (modelima) planova integriteta u elektronskoj formi (putem aplikacije); načinom procene intenziteta rizika. Takođe, koristi se prilika za razjašnjenje spornih pitanja i nejasnoća vezanih za izradu plana integriteta po fazama, davanjem mogućnosti učesnicima seminara da postavljaju pitanja o dilemama vezanim za izradu plana integriteta.

...

Zemlje Zapadnog Balkana o zajedničkoj borbi protiv korupcije

Na Samitu o Zapadnom Balkanu, održanom juče u Trstu, predstavnici institucija za borbu protiv korupcije zemalja regiona učestvovali su u radionici na kojoj se diskutovalo o prevenciji korupcije, transparentnosti, javnim nabavkama, zaštiti uzbunjivača i sukobu interesa. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima usvajanja Deklaracije za borbu protiv korupcije, kojom se potvrđuje posvećenost zajedničkim naporima učesnika u prevenciji i borbi protiv korupcije, unapređenju vladavine prava i kreiranju povoljne poslovne klime, kao i međunarodnog ugovora o razmeni podataka neophodnih za kontrolu imovine i sukoba interesa.

...

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Uočeni rizici tiču se pre svega uslova koje je potrebno ispuniti da bi se neka profesija smatrala profesijom od posebnog interesa, koji su postavljeni previše uopšteno i neprecizno. Primera radi, ministarstva mogu predlagati nove profesije od posebnog interesa ukoliko je njihovo obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju, a pri tom nisu predviđeni nikakvi kriterijumi prema kojima bi se utvrđivalo kada postoji poseban interes za njihovo obavljanje, što je od suštinskog značaja prilikom odlučivanja o tome da li neka profesija treba da bude uvrštena među profesije od posebnog interesa. Ukazano je i na druge odredbe Nacrta koje su previše uopštene i neprecizne, čime se stvara prostor za njihova različita tumačenja. Osim toga, očigledna je tendencija da se ministarstvima prepusti da svojim aktima urede pitanje uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa, pri čemu im je dato ovlašćenje da donose podzakonske akte koji su suprotni odredbama važećih zakona, a sve to bez propisivanja odgovarajućih mehanizama kontrole.

...

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija