Rok za prijavu poklona

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javne funkcije da su obavezni da do 1. marta 2018. dostave Agenciji kopiju evidencije o primljenim poklonima za prethodnu kalendarsku godinu.

Takođe, podsećamo da funkcioner ne sme da zadrži poklon čija vrednost prelazi 5 odsto prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (2.400,00 dinara), odnosno prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine čija ukupna vrednost prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (48.000,00 dinara).

Napominjemo da državni i drugi organi, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, a nisu primili poklone u vezi sa vršenjem javne funkcije, nisu u obavezi da o tome obaveste Agenciju.

...

Rok za prijavu poklona

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javne funkcije da su obavezni da do 1. marta 2018. dostave Agenciji kopiju evidencije o primljenim poklonima za prethodnu kalendarsku godinu.

Takođe, podsećamo da funkcioner ne sme da zadrži poklon čija vrednost prelazi 5 odsto prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (2.400,00 dinara), odnosno prigodne poklone primljene u toku kalendarske godine čija ukupna vrednost prelazi iznos od jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (48.000,00 dinara).

Napominjemo da državni i drugi organi, organizacije i javne službe u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju, a nisu primili poklone u vezi sa vršenjem javne funkcije, nisu u obavezi da o tome obaveste Agenciju.

...

Agencija za borbu protiv korupcije poziva zainteresovane kandidate da se prijave za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je 19. februara 2017. godine javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu, odnosno imaju završen fakultet i sprovedeno najmanje 30 obuka ili 30 dana obuke za odrasle mogu poslati svoje prijave do 12. marta tekuće godine.

...

Stav Agencije o predmetu rektora Arsenijevića

Direktor Agencije je na osnovu prijave pokrenuo postupak protiv Nebojše Arsenijevića, rektora Univerziteta u Kragujevcu i 28.11.2017. godine doneo rešenje kojim se utvrđuje da je imenovani tokom vršenja navedene javne funkcije povredio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i izrečena mu je mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.

Protiv prvostepene odluke Nebojša Arsenijević izjavio je žalbu o kojoj je Odbor Agencije odlučio na sednici održanoj 17.01.2018. godine. Odluka Odbora Agencije upućena je Nebojši Arsenijeviću 25.01.2018. godine i čeka se prijem dostavnice kojom se potvrđuje da je dostavljanje izvršeno.
Po prijemu dokaza da je odluka Odbora lično uručena imenovanom, Agencija će nadležnom organu-Savetu Univerziteta u Kragujevcu podneti inicijativu za razrešenje Nebojše Arsenijevića sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.

...

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija