Agencija reagovala na odluku Ministarstva finansija da joj ne odobri tražena sredstva za rad u 2018. godini

Ministarstvo finansija nije odobrilo ukupnu sumu koju je Agencija za borbu protiv korupcije opredelila za planirane aktivnosti u 2018. godini. Agencija se obratila nadležnom ministarstvu obaveštavajući ga da nije saglasna sa Nacrtom zakona o budžetu RS za 2018. godinu.

U obrazloženju su navedene činjenice u vezi sa obavezama Agencije po akcionim planovima za borbu protiv korupcije i za poglavlje 23, te da je potrebno odobriti sredstva za dodatno popunjavanje sistematizovanih radnih mesta, unapređenje aplikativnog softvera i za sprovođenje kampanje nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji. Takođe, ministarstvu je predočeno da to što nije predviđeno povećanje plata za trenutno zaposlene u Agenciji stavlja zaposlene u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene u državnim organima.

Redovne aktivnosti Agencije, uz dodatne aktivnosti koje uključuju realizaciju akcionih planova nastalih na osnovu usvojenih državnih strategija, zahtevaju da se obezbedi budžet koji omogućava delotvorno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

...

Agencija reagovala na odluku Ministarstva finansija da joj ne odobri tražena sredstva za rad u 2018. godini

Ministarstvo finansija nije odobrilo ukupnu sumu koju je Agencija za borbu protiv korupcije opredelila za planirane aktivnosti u 2018. godini. Agencija se obratila nadležnom ministarstvu obaveštavajući ga da nije saglasna sa Nacrtom zakona o budžetu RS za 2018. godinu.

U obrazloženju su navedene činjenice u vezi sa obavezama Agencije po akcionim planovima za borbu protiv korupcije i za poglavlje 23, te da je potrebno odobriti sredstva za dodatno popunjavanje sistematizovanih radnih mesta, unapređenje aplikativnog softvera i za sprovođenje kampanje nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji. Takođe, ministarstvu je predočeno da to što nije predviđeno povećanje plata za trenutno zaposlene u Agenciji stavlja zaposlene u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene u državnim organima.

Redovne aktivnosti Agencije, uz dodatne aktivnosti koje uključuju realizaciju akcionih planova nastalih na osnovu usvojenih državnih strategija, zahtevaju da se obezbedi budžet koji omogućava delotvorno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

...

Agencija objavljuje mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

Nacrt zakona sadrži značajnu novinu – uvođenje obaveze sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja u javnim agencijama, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora. Međutim, s druge strane, odredbe Zakona koje se odnose na sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora javne agencije, sadrže određene rizike korupcije i nedostatke koje je neophodno otkloniti po uzoru na rešenja koja već postoje u Zakonu o javnim preduzećima. Dodatno, Nacrtom zakona nisu predviđene izmene i dopune, značajne sa stanovišta sprečavanja korupcije, koje se tiču propisivanja preciznih uslova i kriterijuma za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija; sprečavanja da se v.d. stanje u nekoj javnoj agenciji održava u neprimereno dugom vremenskom periodu; uspostavljanja delotvornog mehanizma za utvrđivanje odgovornosti direktora javnih agencija; uvođenja ograničenja u pogledu prijema poklona i priloga i regulisanja sukoba interesa zaposlenih i radno angažovanih u javnim agencijama.

...

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija