Agencija za borbu protiv korupcije poziva zainteresovane kandidate da se prijave za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je 19. februara 2017. godine javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu, odnosno imaju završen fakultet i sprovedeno najmanje 30 obuka ili 30 dana obuke za odrasle mogu poslati svoje prijave do 12. marta tekuće godine.

...

Agencija za borbu protiv korupcije poziva zainteresovane kandidate da se prijave za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je 19. februara 2017. godine javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu, odnosno imaju završen fakultet i sprovedeno najmanje 30 obuka ili 30 dana obuke za odrasle mogu poslati svoje prijave do 12. marta tekuće godine.

...

Stav Agencije o predmetu rektora Arsenijevića

Direktor Agencije je na osnovu prijave pokrenuo postupak protiv Nebojše Arsenijevića, rektora Univerziteta u Kragujevcu i 28.11.2017. godine doneo rešenje kojim se utvrđuje da je imenovani tokom vršenja navedene javne funkcije povredio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i izrečena mu je mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.

Protiv prvostepene odluke Nebojša Arsenijević izjavio je žalbu o kojoj je Odbor Agencije odlučio na sednici održanoj 17.01.2018. godine. Odluka Odbora Agencije upućena je Nebojši Arsenijeviću 25.01.2018. godine i čeka se prijem dostavnice kojom se potvrđuje da je dostavljanje izvršeno.
Po prijemu dokaza da je odluka Odbora lično uručena imenovanom, Agencija će nadležnom organu-Savetu Univerziteta u Kragujevcu podneti inicijativu za razrešenje Nebojše Arsenijevića sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.

...

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o udžbenicima

Nova verzija Nacrta zakona ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu niza pitanja na koje je Agencija ukazivala u više navrata, a koji se pored ostalog odnose na sukob interesa; izbor i praćenje udžbenika, te nedostatak kriterijuma za odlučivanje. Na primer, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se, kao i u prethodnoj verziji Nacrta i važećem Zakonu, na potpisivanju izjava lica o odsustvu sukoba interesa, umesto da se zakonskim odredbama detaljnije uredi postupak, odlučivanje povodom prijave da je lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja u sukobu interesa, te propišu odgovarajuće sankcije u slučaju da se to utvrdi.

Imajući u vidu ranije primere zloupotreba prilikom izbora udžbenika, značajno je što je Nacrtom, slično kao i u važećom Zakonu, zabranjeno izdavačima da predškolskoj ustanovi, školi ili zaposlenima u ovim ustanovama učine donaciju, poklon i reprezentaciju. Međutim, ni nova verzija Nacrta zakona ne precizira šta se smatra donacijom, poklonom ili reprezentacijom, dok poseban problem predstavlja činjenica da, za razliku od važećeg Zakona, ne postoji bliža definicija predstavljanja udžbenika i reprezentacije male vrednosti, koji su, prema predloženom rešenju, dozvoljeni.

...

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija