Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система. Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система. Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку услуга системске подршке функционисању ИТ система, број 404-02-45/2020-03 за
2020. годину. Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге стручне подршке функционисању ИТ система.
Шифра из ОРН-а: 72250000 – Системске услуге и услуге подршке.