Контрола имовине и прихода функционера

Табела са ажурираним подацима:

Поступци утврђивања постојања повреде Закона о Агенцији (од 1. јануара 2013. – 31. децембра 2017)

* НАПОМЕНА: Листа је објављена у циљу обавештавања јавности о резултатима рада Агенције. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом.

Само покретање поступка пред Агенцијом не значи да је функционер повредио закон. Одлука о томе доноси се тек након спроведеног поступка, у којем функционер има право да се изјасни, а постаје кона