Vođenje registara i posebnih evidencija

Tabela sa ažuriranim podacima:

Postupci utvrđivanja postojanja povrede Zakona o Agenciji (od 1. januara 2013. – 31. decembra 2017)

* NAPOMENA: Lista je objavljena u cilju obaveštavanja javnosti o rezultatima rada Agencije. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Samo pokretanje postupka pred Agencijom ne znači da je funkcioner povredio zakon. Odluka o tome donosi se tek nakon sprovedenog postupka, u kojem funkcioner ima pravo da se izjasni, a postaje konačna tek istekom roka za žalbu, odnosno njenim potvrđivanjem od strane Odbora Agencije.


PODSETNIK: Najčešće povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

  • član 35 = kašnjenje funkcionera u prenosu upravljačkih prava
  • član 36 = kašnjenje pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki
  • član 43 stav 1 = kašnjenje organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu
  • član 43 stav 2 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju
  • član 43 stav 4 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije
  • član 44 stav 1= kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena

Statistička analiza postupaka povrede Zakona o Agenciji (januar 2013 – decembar 2016)


Statistička analiza kataloga poklona za 2016. godinu

pdf_smallpdf_small Statistička analiza kataloga poklona za 2015. godinu

Statistička analiza kataloga poklona za 2014. godinu