Statističke analize postupaka za utvrđivanje povreda Zakona o Agenciji