Статистичке анализе поступака за утврђивање повреда Закона о Агенцији