The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Рок за пријаву поклона

print
Агенција за борбу против корупције подсећа државне и друге органе, организације и јавне службе у којима функционери врше јавне функције да су обавезни да до 1. марта 2018. доставе Агенцији копију евиденције о примљеним поклонима за претходну календарску годину.

Такође, подсећамо да функционер не сме да задржи поклон чија вредност прелази 5 одсто просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (2.400,00 динара), односно пригодне поклоне примљене у току календарске године чија укупна вредност прелази износ од једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији (48.000,00 динара).

Напомињемо да државни и други органи, организације и јавне службе у којима функционери врше јавну функцију, а нису примили поклоне у вези са вршењем јавне функције, нису у обавези да о томе обавесте Агенцију.