Narodna skupština izabrala četiri člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Objavljena Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga projekata
10/07/2017
Obukama o izradi i sprovođenju plana integriteta prisustovala 742 učesnika iz 465 institucija u Srbiji
20/07/2017

Narodna skupština izabrala četiri člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

print

Narodna skupštine izabrala je danas 20. jula četiri člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na predlog predsednika Republike Aleksandra Vučića, Narodna skupština je za člana Odbora izabrala docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Miloša Stankovića. Na predlog Vrhovnog kasacionog suda izabran je sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji Slobodan Gazivoda. Docentkinja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu Jelena Stanković izabrana je na predlog Državne revizorske institucije, a na predlog Socijalno-ekonomskog saveta izabran je Ivan Kovačević, generalni direktor Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing „Đuro Salaj“ Beograd. Pored prof. dr Dragana Mitrovića, redovnog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji vrši funkciju predsednika Odbora Agencije i Danice Marinković, člana Odbora Agencije, sudije Apelacionog suda u Kragujevcu u penziji, izborom četiri nova člana Odbor Agencije imaće šestoro članova. Agencija se nada da će u što skorije vreme biti izabrana i ostala tri člana Odbora Agencije. U punom sastavu Odbor Agencije ima devet članova koje bira parlament na četiri godine, a ovlašćeni predlagači su Administrativni odbor Narodne skupštine, predsednik Republike, Vlada Republike Srbije, Vrhovni kasacioni sud, Državna revizorska institucija, zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, putem zajedničkog dogovora, Socijalno-ekonomski savet, Advokatska komora Srbije, udruženja novinara u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora.                                                                                                                                                                                                                                        Na osnovu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije Odbor Agencije bira i razrešava direktora Agencije, odlučuje o uvećanju plate direktora, odlučuje o žalbama na odluke direktora kojima se izriču mere u skladu sa ovim zakonom, usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije koji podnosi Narodnoj skupštini, vrši nadzor nad radom i imovinskim stanjem direktora, predlaže budžetska sredstva za rad Agencije, donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove određene ovim zakonom. Odbor Agencije odlučuje većinom glasova svih članova. Prema zakonu, jedan član Odbora može najviše dva puta da bude biran na istu funkciju.