dr Jelena Z. Stanković

Rođena je 1983. godine u Knjaževcu. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Nišu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2007. godine, na smeru Finansijski menadžment. Tokom studija je bila stipendista Ministarstva za obrazovanje i sport Republike Srbije, Grada Niša i Instituta za međunarodno obrazovanje (SAD, Budimpešta), a za ostvarene rezultate nagrađena je stipendijom Eurobanke EFG i nagradom Saveza računovođa i revizora Republike Srbije najboljim diplomiranim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu koji su odbranili diplomski rad iz oblasti računovodstva. Master akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu (modul Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje) završila je 2010. godine, a doktorske akademske studije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu (modul Računovodstvo) 2016. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Vrednovanje ekstremnih rizika u finansijama i osiguranju“. Tokom doktorskih studija, u cilju usavršavanja u inostranstvu, bila je korisnik DAAD stipendije za pohađanje Međunarodne letnje škole (International Summer Academy) 2012 na Institutu za kvantitativne finansije Univerziteta u Ulmu, Nemačka, a u periodu od novembra 2013. do septembra 2014. godine korisnik programa podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju Erasmus Mundus za realizaciju studijskog boravka na Fakultetu ekonomskih nauka Univerziteta u Varšavi, Poljska.

Od februara 2007. do oktobra 2008. godine bila je zaposlena u Regionalnom centru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Niš, DOO Niš, a od oktobra 2008. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, najpre kao saradnik, a od 2017. godine nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija. Angažovana je u nastavi na predmetima Poslovne finansije, Međunarodno poslovno finansiranje i Upravljanje rizikom i osiguranje. Učestvovala je u realizaciji više nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata čiji je nosilac Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. Autor je i koautor jednog univerzitetskog udžbenika i više radova iz navedene naučne oblasti u naučnim monografijama, tematskim zbornicima radova i časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Dobitnik je priznanja za značajan doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza računovođa i revizora Srbije – Podružnica Niš.

Govori engleski i nemački jezik.